Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "halt" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "halt" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Halt

[Halt]
/hɔlt/

noun

1. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

1. De toestand van inactiviteit na een onderbreking

 • "De onderhandelingen stonden stil"
 • "Hield ze onder controle"
 • "Tijdens de stop kreeg hij wat lunch"
 • "Het tijdelijke verblijf stelde hem in staat aan de klap te ontsnappen"
 • "Hij bracht de hele stop op zijn stoel door"
  synoniem:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. The event of something ending

 • "It came to a stop at the bottom of the hill"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

2. De gebeurtenis van iets dat eindigt

 • "Het kwam tot stilstand op de bodem van de heuvel"
  synoniem:
 • stop
 • ,
 • halt

3. An interruption or temporary suspension of progress or movement

 • "A halt in the arms race"
 • "A nuclear freeze"
  synonym:
 • freeze
 • ,
 • halt

3. Een onderbreking of tijdelijke opschorting van voortgang of beweging

 • "Een stop in de wapenwedloop"
 • "Een nucleaire bevriezing"
  synoniem:
 • bevriezen
 • ,
 • halt

verb

1. Cause to stop

 • "Halt the engines"
 • "Arrest the progress"
 • "Halt the presses"
  synonym:
 • halt
 • ,
 • hold
 • ,
 • arrest

1. Oorzaak om te stoppen

 • "Halp de motoren"
 • "Arresteer de voortgang"
 • "Halt de persen"
  synoniem:
 • halt
 • ,
 • hold
 • ,
 • arrest

2. Come to a halt, stop moving

 • "The car stopped"
 • "She stopped in front of a store window"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

2. Kom tot stilstand, stop met bewegen

 • "De auto stopte"
 • "Ze stopte voor een etalage"
  synoniem:
 • stop
 • ,
 • halt

3. Stop from happening or developing

 • "Block his election"
 • "Halt the process"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt
 • ,
 • block
 • ,
 • kibosh

3. Stop met gebeuren of ontwikkelen

 • "Blok zijn verkiezing"
 • "Halp het proces"
  synoniem:
 • stop
 • ,
 • halt
 • ,
 • block
 • ,
 • kibosh

4. Stop the flow of a liquid

 • "Staunch the blood flow"
 • "Stem the tide"
  synonym:
 • stem
 • ,
 • stanch
 • ,
 • staunch
 • ,
 • halt

4. Stop de stroom van een vloeistof

 • "Start de bloedstroom"
 • "Stel het tij"
  synoniem:
 • stem
 • ,
 • stanch
 • ,
 • standvastig
 • ,
 • halt

adjective

1. Disabled in the feet or legs

 • "A crippled soldier"
 • "A game leg"
  synonym:
 • crippled
 • ,
 • halt
 • ,
 • halting
 • ,
 • lame
 • ,
 • gimpy
 • ,
 • game

1. Gehandicapt in de voeten of benen

 • "Een kreupele soldaat"
 • "Een spelbeen"
  synoniem:
 • kreupel
 • ,
 • halt
 • ,
 • stoppen
 • ,
 • lame
 • ,
 • gimpy
 • ,
 • game

Examples of using

The snow brought public transport to a halt.
De sneeuw bracht het openbaar vervoer tot stilstand.
The blue sports car came to a screeching halt.
De blauwe sportwagen kwam gierend tot stilstand.