Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hair" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "haar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hair

[Haar]
/hɛr/

noun

1. A covering for the body (or parts of it) consisting of a dense growth of threadlike structures (as on the human head)

 • Helps to prevent heat loss
 • "He combed his hair"
 • "Each hair consists of layers of dead keratinized cells"
  synonym:
 • hair

1. Een bekleding voor het lichaam ( of delen ervan ) bestaande uit een dichte groei van draadachtige structuren ( as op het menselijk hoofd )

 • Helpt warmteverlies te voorkomen
 • "Hij kamde zijn haar"
 • "Elk haar bestaat uit lagen dode geratiniseerde cellen"
  synoniem:
 • haar

2. A very small distance or space

 • "They escaped by a hair's-breadth"
 • "They lost the election by a whisker"
  synonym:
 • hair's-breadth
 • ,
 • hairsbreadth
 • ,
 • hair
 • ,
 • whisker

2. Een zeer kleine afstand of ruimte

 • "Ze ontsnapten door een haarbreedte"
 • "Ze verloren de verkiezingen door een snorhaar"
  synoniem:
 • haarbreedte
 • ,
 • haar
 • ,
 • snorhaar

3. Filamentous hairlike growth on a plant

 • "Peach fuzz"
  synonym:
 • hair
 • ,
 • fuzz
 • ,
 • tomentum

3. Draadvormige haarachtige groei op een plant

 • "Perzik fuzz"
  synoniem:
 • haar
 • ,
 • fuzz
 • ,
 • tomentum

4. Any of the cylindrical filaments characteristically growing from the epidermis of a mammal

 • "There is a hair in my soup"
  synonym:
 • hair
 • ,
 • pilus

4. Een van de cilindrische filamenten die kenmerkend groeien uit de opperhuid van een zoogdier

 • "Er zit een haar in mijn soep"
  synoniem:
 • haar
 • ,
 • pilus

5. Cloth woven from horsehair or camelhair

 • Used for upholstery or stiffening in garments
  synonym:
 • haircloth
 • ,
 • hair

5. Doek geweven van paardenhaar of kameelhaar

 • Gebruikt voor bekleding of verstijving in kledingstukken
  synoniem:
 • haardoek
 • ,
 • haar

6. A filamentous projection or process on an organism

  synonym:
 • hair

6. Een draadvormige projectie of proces op een organisme

  synoniem:
 • haar

Examples of using

Mary has long blond hair.
Mary heeft lang blond haar.
Tom combed back his hair.
Tom kamde zijn haar terug.
She pulled her hair into a ponytail.
Ze trok haar haar in een paardenstaart.