Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "good" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "goed" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Good

[Goed]
/gʊd/

noun

1. Benefit

 • "For your own good"
 • "What's the good of worrying?"
  synonym:
 • good

1. Voordeel

 • "Voor je eigen bestwil"
 • "Wat heeft het voor zin om je zorgen te maken?"
  synoniem:
 • goed

2. Moral excellence or admirableness

 • "There is much good to be found in people"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

2. Morele excellentie of bewondering

 • "Er is veel goeds te vinden bij mensen"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • goedheid

3. That which is pleasing or valuable or useful

 • "Weigh the good against the bad"
 • "Among the highest goods of all are happiness and self-realization"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

3. Dat wat prettig of waardevol of nuttig is

 • "Weeg het goede tegen het slechte"
 • "Onder de hoogste goederen van allemaal zijn geluk en zelfrealisatie"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • goedheid

4. Articles of commerce

  synonym:
 • commodity
 • ,
 • trade good
 • ,
 • good

4. Artikelen van de handel

  synoniem:
 • waren
 • ,
 • handel goed
 • ,
 • goed

adjective

1. Having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified

 • "Good news from the hospital"
 • "A good report card"
 • "When she was good she was very very good"
 • "A good knife is one good for cutting"
 • "This stump will make a good picnic table"
 • "A good check"
 • "A good joke"
 • "A good exterior paint"
 • "A good secretary"
 • "A good dress for the office"
  synonym:
 • good

1. Met wenselijke of positieve eigenschappen, vooral die geschikt zijn voor een gespecificeerd ding

 • "Goed nieuws uit het ziekenhuis"
 • "Een goede rapportkaart"
 • "Toen ze goed was, was ze heel erg goed"
 • "Een goed mes is goed om te snijden"
 • "Deze stronk zal een goede picknicktafel zijn"
 • "Een goede cheque"
 • "Een goede grap"
 • "Een goede buitenverf"
 • "Een goede secretaris"
 • "Een goede jurk voor op kantoor"
  synoniem:
 • goed

2. Having the normally expected amount

 • "Gives full measure"
 • "Gives good measure"
 • "A good mile from here"
  synonym:
 • full
 • ,
 • good

2. Met het normaal verwachte bedrag

 • "Geeft volledige maat"
 • "Geeft goede maat"
 • "Een goede mijl hier vandaan"
  synoniem:
 • vol
 • ,
 • goed

3. Morally admirable

  synonym:
 • good

3. Moreel bewonderenswaardig

  synoniem:
 • goed

4. Deserving of esteem and respect

 • "All respectable companies give guarantees"
 • "Ruined the family's good name"
  synonym:
 • estimable
 • ,
 • good
 • ,
 • honorable
 • ,
 • respectable

4. Waardering en respect verdienen

 • "Alle respectabele bedrijven geven garanties"
 • "Verpest de goede naam van de familie"
  synoniem:
 • schatbaar
 • ,
 • goed
 • ,
 • eervol
 • ,
 • respectabel

5. Promoting or enhancing well-being

 • "An arms limitation agreement beneficial to all countries"
 • "The beneficial effects of a temperate climate"
 • "The experience was good for her"
  synonym:
 • beneficial
 • ,
 • good

5. Welzijn bevorderen of verbeteren

 • "Een wapenbeperkingsovereenkomst die voor alle landen voordelig is"
 • "De gunstige effecten van een gematigd klimaat"
 • "De ervaring was goed voor haar"
  synoniem:
 • nuttig
 • ,
 • goed

6. Agreeable or pleasing

 • "We all had a good time"
 • "Good manners"
  synonym:
 • good

6. Aangenaam of prettig

 • "We hadden allemaal een goede tijd"
 • "Goede manieren"
  synoniem:
 • goed

7. Of moral excellence

 • "A genuinely good person"
 • "A just cause"
 • "An upright and respectable man"
  synonym:
 • good
 • ,
 • just
 • ,
 • upright

7. Van morele excellentie

 • "Een echt goed mens"
 • "Een goede reden"
 • "Een oprechte en respectabele man"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • gewoon
 • ,
 • rechtop

8. Having or showing knowledge and skill and aptitude

 • "Adept in handicrafts"
 • "An adept juggler"
 • "An expert job"
 • "A good mechanic"
 • "A practiced marksman"
 • "A proficient engineer"
 • "A lesser-known but no less skillful composer"
 • "The effect was achieved by skillful retouching"
  synonym:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • good
 • ,
 • practiced
 • ,
 • proficient
 • ,
 • skillful
 • ,
 • skilful

8. Kennis en vaardigheid en bekwaamheid hebben of tonen

 • "Geadapt in handwerk"
 • "Een bedreven jongleur"
 • "Een deskundige baan"
 • "Een goede monteur"
 • "Een geoefende scherpschutter"
 • "Een bekwame ingenieur"
 • "Een minder bekende maar niet minder bekwame componist"
 • "Het effect werd bereikt door vakkundig retoucheren"
  synoniem:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • goed
 • ,
 • geoefend
 • ,
 • bekwaam

9. Thorough

 • "Had a good workout"
 • "Gave the house a good cleaning"
  synonym:
 • good

9. Grondig

 • "Had een goede training"
 • "Gaf het huis een goede schoonmaakbeurt"
  synoniem:
 • goed

10. With or in a close or intimate relationship

 • "A good friend"
 • "My sisters and brothers are near and dear"
  synonym:
 • dear
 • ,
 • good
 • ,
 • near

10. Met of in een hechte of intieme relatie

 • "Een goede vriend"
 • "Mijn zussen en broers zijn dichtbij en dierbaar"
  synoniem:
 • schat
 • ,
 • goed
 • ,
 • dichtbij

11. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

11. Financieel gezond

 • "Een goede investering"
 • "Een veilige investering"
  synoniem:
 • betrouwbaar
 • ,
 • goed
 • ,
 • veilig

12. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

12. Meest geschikt of geschikt voor een bepaald doel

 • "Een goed moment om tomaten te planten"
 • "Het juiste moment om te handelen"
 • "De tijd is rijp voor grote sociologische veranderingen"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • rechts
 • ,
 • rijp

13. Resulting favorably

 • "It's a good thing that i wasn't there"
 • "It is good that you stayed"
 • "It is well that no one saw you"
 • "All's well that ends well"
  synonym:
 • good
 • ,
 • well(p)

13. Gunstig resultaat

 • "Het is maar goed dat ik er niet was"
 • "Het is goed dat je bleef"
 • "Het is goed dat niemand je heeft gezien"
 • "Alles is goed dat goed eindigt"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • goed ( p )

14. Exerting force or influence

 • "The law is effective immediately"
 • "A warranty good for two years"
 • "The law is already in effect (or in force)"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • good
 • ,
 • in effect(p)
 • ,
 • in force(p)

14. Kracht of invloed uitoefenen

 • "De wet is onmiddellijk van kracht"
 • "Een garantie goed voor twee jaar"
 • "De wet is al van kracht ( of van kracht )"
  synoniem:
 • effectief
 • ,
 • goed
 • ,
 • in feite ( p )
 • ,
 • van kracht ( p )

15. Capable of pleasing

 • "Good looks"
  synonym:
 • good

15. In staat om te behagen

 • "Ziet er goed uit"
  synoniem:
 • goed

16. Appealing to the mind

 • "Good music"
 • "A serious book"
  synonym:
 • good
 • ,
 • serious

16. Aantrekkelijk voor de geest

 • "Goede muziek"
 • "Een serieus boek"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • ernstig

17. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

17. In uitstekende fysieke conditie

 • "Goede tanden"
 • "Ik heb nog steeds één goed been"
 • "Een gezonde geest in een gezond lichaam"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • geluid

18. Tending to promote physical well-being

 • Beneficial to health
 • "Beneficial effects of a balanced diet"
 • "A good night's sleep"
 • "The salutary influence of pure air"
  synonym:
 • good
 • ,
 • salutary

18. Neigt naar fysiek welzijn

 • Gunstig voor de gezondheid
 • "Gunstige effecten van een uitgebalanceerd dieet"
 • "Een goede nachtrust"
 • "De heilzame invloed van zuivere lucht"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • heilzaam

19. Not forged

 • "A good dollar bill"
  synonym:
 • good
 • ,
 • honest

19. Niet gesmeed

 • "Een goede dollarrekening"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • eerlijk

20. Not left to spoil

 • "The meat is still good"
  synonym:
 • good
 • ,
 • undecomposed
 • ,
 • unspoiled
 • ,
 • unspoilt

20. Niet achtergelaten om te bederven

 • "Het vlees is nog steeds goed"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • onontgonnen
 • ,
 • ongerept

21. Generally admired

 • "Good taste"
  synonym:
 • good

21. Algemeen bewonderd

 • "Goede smaak"
  synoniem:
 • goed

adverb

1. (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

 • "The children behaved well"
 • "A task well done"
 • "The party went well"
 • "He slept well"
 • "A well-argued thesis"
 • "A well-seasoned dish"
 • "A well-planned party"
 • "The baby can walk pretty good"
  synonym:
 • well
 • ,
 • good

1. ( vaak gebruikt als een combinatievorm ) op een goede of juiste of bevredigende manier of volgens een hoge standaard ( `goed 'is een niet-standaard dialectische variant voor` goed ')

 • "De kinderen gedroegen zich goed"
 • "Een goed uitgevoerde taak"
 • "Het feest ging goed"
 • "Hij sliep goed"
 • "Een goed beargumenteerde stelling"
 • "Een goed gekruid gerecht"
 • "Een goed gepland feest"
 • "De baby kan best goed lopen"
  synoniem:
 • goed

2. Completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

 • "He was soundly defeated"
 • "We beat him good"
  synonym:
 • thoroughly
 • ,
 • soundly
 • ,
 • good

2. Volledig en absoluut ( `goed 'wordt soms informeel gebruikt voor` grondig' )

 • "Hij was degelijk verslagen"
 • "We hebben hem goed verslagen"
  synoniem:
 • grondig
 • ,
 • degelijk
 • ,
 • goed

Examples of using

I hope you get a good rest.
Ik hoop dat je goed kunt rusten.
I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Ik begrijp dat Tom veel heeft gezouten voor zijn oude dag.
Red doesn't look good on Mary.
Rood staat Mary niet goed.