Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "function" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "functie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Function

[Functie]
/fəŋkʃən/

noun

1. (mathematics) a mathematical relation such that each element of a given set (the domain of the function) is associated with an element of another set (the range of the function)

  synonym:
 • function
 • ,
 • mathematical function
 • ,
 • single-valued function
 • ,
 • map
 • ,
 • mapping

1. ( wiskunde ) een wiskundige relatie zodanig dat elk element van een gegeven set ( het domein van de functie ) wordt geassocieerd met een element van een andere set ( het bereik van de functie )

  synoniem:
 • functie
 • ,
 • wiskundige functie
 • ,
 • functie met één waarde
 • ,
 • kaart
 • ,
 • in kaart brengen

2. What something is used for

 • "The function of an auger is to bore holes"
 • "Ballet is beautiful but what use is it?"
  synonym:
 • function
 • ,
 • purpose
 • ,
 • role
 • ,
 • use

2. Waarvoor wordt iets gebruikt

 • "De functie van een vijzel is om gaten te boren"
 • "Ballet is mooi, maar wat heb je eraan?"
  synoniem:
 • functie
 • ,
 • doel
 • ,
 • rol
 • ,
 • gebruik

3. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

3. De acties en activiteiten toegewezen aan of vereist of verwacht van een persoon of groep

 • "De functie van een leraar"
 • "De regering moet haar steentje bijdragen"
 • "Speel zijn rol"
  synoniem:
 • functie
 • ,
 • kantoor
 • ,
 • deel
 • ,
 • rol

4. A relation such that one thing is dependent on another

 • "Height is a function of age"
 • "Price is a function of supply and demand"
  synonym:
 • function

4. Een relatie zo dat het ene afhankelijk is van het andere

 • "Hoogte is een functie van leeftijd"
 • "Prijs is een functie van vraag en aanbod"
  synoniem:
 • functie

5. A formal or official social gathering or ceremony

 • "It was a black-tie function"
  synonym:
 • function

5. Een formele of officiële sociale bijeenkomst of ceremonie

 • "Het was een black-tie functie"
  synoniem:
 • functie

6. A vaguely specified social event

 • "The party was quite an affair"
 • "An occasion arranged to honor the president"
 • "A seemingly endless round of social functions"
  synonym:
 • affair
 • ,
 • occasion
 • ,
 • social occasion
 • ,
 • function
 • ,
 • social function

6. Een vaag gespecificeerde sociale gebeurtenis

 • "Het feest was nogal een aangelegenheid"
 • "Een gelegenheid om de president te eren"
 • "Een schijnbaar eindeloze ronde van sociale functies"
  synoniem:
 • affaire
 • ,
 • gelegenheid
 • ,
 • sociale gelegenheid
 • ,
 • functie
 • ,
 • sociale functie

7. A set sequence of steps, part of larger computer program

  synonym:
 • routine
 • ,
 • subroutine
 • ,
 • subprogram
 • ,
 • procedure
 • ,
 • function

7. Een reeks stappen, onderdeel van een groter computerprogramma

  synoniem:
 • routine
 • ,
 • subroutine
 • ,
 • subprogramma
 • ,
 • procedure
 • ,
 • functie

verb

1. Perform as expected when applied

 • "The washing machine won't go unless it's plugged in"
 • "Does this old car still run well?"
 • "This old radio doesn't work anymore"
  synonym:
 • function
 • ,
 • work
 • ,
 • operate
 • ,
 • go
 • ,
 • run

1. Presteren zoals verwacht wanneer toegepast

 • "De wasmachine gaat niet tenzij hij is aangesloten"
 • "Rijdt deze oude auto nog steeds goed?"
 • "Deze oude radio werkt niet meer"
  synoniem:
 • functie
 • ,
 • werk
 • ,
 • opereren
 • ,
 • gaan
 • ,
 • rennen

2. Serve a purpose, role, or function

 • "The tree stump serves as a table"
 • "The female students served as a control group"
 • "This table would serve very well"
 • "His freedom served him well"
 • "The table functions as a desk"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • function

2. Een doel, rol of functie dienen

 • "De boomstronk dient als tafel"
 • "De vrouwelijke studenten dienden als controlegroep"
 • "Deze tafel zou heel goed dienen"
 • "Zijn vrijheid heeft hem goed gediend"
 • "De tafel functioneert als een bureau"
  synoniem:
 • dienen
 • ,
 • functie

3. Perform duties attached to a particular office or place or function

 • "His wife officiated as his private secretary"
  synonym:
 • officiate
 • ,
 • function

3. Taken uitvoeren die zijn verbonden aan een bepaald kantoor of een bepaalde plaats of functie

 • "Zijn vrouw was zijn privé-secretaris"
  synoniem:
 • officiëren
 • ,
 • functie

Examples of using

The derivative of a constant function is always zero.
De afgeleide van een constante functie is altijd nul.
The function f(x) = π² is a constant function.
De functie f ( x ) = π ² is een constante functie.
Rats also have a function. They help to clean the pipes.
Ratten hebben ook een functie. Ze helpen de leidingen schoon te maken.