Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "free" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gratis" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Free

[Gratis]
/fri/

noun

1. People who are free

 • "The home of the free and the brave"
  synonym:
 • free
 • ,
 • free people

1. Mensen die vrij zijn

 • "Het huis van de vrije en de dappere"
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • vrije mensen

verb

1. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

1. Vrijheid verlenen

 • Vrij van opsluiting
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • bevrijden
 • ,
 • vrijgeven
 • ,
 • losmaken
 • ,
 • losgemaakt
 • ,
 • los

2. Relieve from

 • "Rid the house of pests"
  synonym:
 • rid
 • ,
 • free
 • ,
 • disembarrass

2. Verlichten van

 • "Rijd het huis van ongedierte"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • gratis
 • ,
 • van schaamte

3. Remove or force out from a position

 • "The dentist dislodged the piece of food that had been stuck under my gums"
 • "He finally could free the legs of the earthquake victim who was buried in the rubble"
  synonym:
 • dislodge
 • ,
 • free

3. Verwijder of dwing uit een positie

 • "De tandarts heeft het stuk voedsel losgemaakt dat onder mijn tandvlees was geplakt"
 • "Hij kon eindelijk de benen bevrijden van het aardbevingsslachtoffer dat in het puin was begraven"
  synoniem:
 • losmaken
 • ,
 • gratis

4. Grant relief or an exemption from a rule or requirement to

 • "She exempted me from the exam"
  synonym:
 • exempt
 • ,
 • relieve
 • ,
 • free

4. Verlening van vrijstelling of vrijstelling van een regel of vereiste

 • "Ze heeft me vrijgesteld van het examen"
  synoniem:
 • vrijgesteld
 • ,
 • verlichten
 • ,
 • gratis

5. Make (information) available for publication

 • "Release the list with the names of the prisoners"
  synonym:
 • free
 • ,
 • release

5. ( informatie ) beschikbaar maken voor publicatie

 • "Laat de lijst vrij met de namen van de gevangenen"
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • vrijgeven

6. Free from obligations or duties

  synonym:
 • free
 • ,
 • discharge

6. Vrij van verplichtingen of plichten

  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • kwijting

7. Free or remove obstruction from

 • "Free a path across the cluttered floor"
  synonym:
 • free
 • ,
 • disengage

7. Vrijmaken of obstructie verwijderen

 • "Vrij een pad over de rommelige vloer"
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • uitschakelen

8. Let off the hook

 • "I absolve you from this responsibility"
  synonym:
 • absolve
 • ,
 • justify
 • ,
 • free

8. Laat de haak los

 • "Ik ontsla u van deze verantwoordelijkheid"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • rechtvaardigen
 • ,
 • gratis

9. Part with a possession or right

 • "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"
 • "Resign a claim to the throne"
  synonym:
 • release
 • ,
 • relinquish
 • ,
 • resign
 • ,
 • free
 • ,
 • give up

9. Deel met bezit of recht

 • "Ik geef mijn slaapkamer op aan de gast van het huis voor de lange termijn"
 • "Bevestig een aanspraak op de troon"
  synoniem:
 • vrijgeven
 • ,
 • afstand doen
 • ,
 • ontslag
 • ,
 • gratis
 • ,
 • opgeven

10. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

10. Afgifte ( gas of energie ) als gevolg van een chemische reactie of fysische ontbinding

  synoniem:
 • vrijgeven
 • ,
 • gratis
 • ,
 • bevrijden

11. Make (assets) available

 • "Release the holdings in the dictator's bank account"
  synonym:
 • unblock
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • free
 • ,
 • release

11. ( -activa ) beschikbaar maken

 • "Vrijgave van de deelnemingen op de bankrekening van de dictator"
  synoniem:
 • deblokkeren
 • ,
 • bevriezen
 • ,
 • gratis
 • ,
 • vrijgeven

adjective

1. Able to act at will

 • Not hampered
 • Not under compulsion or restraint
 • "Free enterprise"
 • "A free port"
 • "A free country"
 • "I have an hour free"
 • "Free will"
 • "Free of racism"
 • "Feel free to stay as long as you wish"
 • "A free choice"
  synonym:
 • free

1. Naar believen kunnen handelen

 • Niet belemmerd
 • Niet onder dwang of beperking
 • "Vrije onderneming"
 • "Een vrije haven"
 • "Een vrij land"
 • "Ik heb een uur gratis"
 • "Vrije wil"
 • "Vrij van racisme"
 • "Voel je vrij om te blijven zolang je wilt"
 • "Een vrije keuze"
  synoniem:
 • gratis

2. Unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion

 • "Free expansion"
 • "Free oxygen"
 • "A free electron"
  synonym:
 • free

2. Onbeperkt of niet chemisch gebonden in een molecuul of niet gefixeerd en in staat tot relatief onbeperkte beweging

 • "Vrije uitbreiding"
 • "Vrije zuurstof"
 • "Een vrij elektron"
  synoniem:
 • gratis

3. Costing nothing

 • "Complimentary tickets"
 • "Free admission"
  synonym:
 • complimentary
 • ,
 • costless
 • ,
 • free
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • gratuitous

3. Niets kosten

 • "Complimentaire tickets"
 • "Gratis toegang"
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • kosteloos
 • ,
 • gratis ( p )

4. Not occupied or in use

 • "A free locker"
 • "A free lane"
  synonym:
 • free

4. Niet bezet of in gebruik

 • "Een gratis kluisje"
 • "Een vrije rijstrook"
  synoniem:
 • gratis

5. Not fixed in position

 • "The detached shutter fell on him"
 • "He pulled his arm free and ran"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • free

5. Niet vast in positie

 • "De vrijstaande sluiter viel op hem"
 • "Hij trok zijn arm los en rende"
  synoniem:
 • vrijstaand
 • ,
 • gratis

6. Not held in servitude

 • "After the civil war he was a free man"
  synonym:
 • free

6. Niet in dienstbaarheid gehouden

 • "Na de burgeroorlog was hij een vrij man"
  synoniem:
 • gratis

7. Not taken up by scheduled activities

 • "A free hour between classes"
 • "Spare time on my hands"
  synonym:
 • spare
 • ,
 • free

7. Niet opgenomen door geplande activiteiten

 • "Een gratis uur tussen de lessen"
 • "Ruim tijd aan mijn handen"
  synoniem:
 • reserve
 • ,
 • gratis

8. Completely wanting or lacking

 • "Writing barren of insight"
 • "Young recruits destitute of experience"
 • "Innocent of literary merit"
 • "The sentence was devoid of meaning"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • destitute
 • ,
 • devoid
 • ,
 • free
 • ,
 • innocent

8. Volledig willen of missen

 • "Barren van inzicht schrijven"
 • "Jonge rekruten berooid van ervaring"
 • "Onschuldig van literaire verdienste"
 • "De zin had geen betekenis"
  synoniem:
 • barren
 • ,
 • berooid
 • ,
 • verstoken
 • ,
 • gratis
 • ,
 • onschuldig

9. Not literal

 • "A loose interpretation of what she had been told"
 • "A free translation of the poem"
  synonym:
 • free
 • ,
 • loose
 • ,
 • liberal

9. Niet letterlijk

 • "Een losse interpretatie van wat haar was verteld"
 • "Een gratis vertaling van het gedicht"
  synoniem:
 • gratis
 • ,
 • los
 • ,
 • liberaal

adverb

1. Without restraint

 • "Cows in india are running loose"
  synonym:
 • loose
 • ,
 • free

1. Zonder terughoudendheid

 • "Koeien in india lopen los"
  synoniem:
 • los
 • ,
 • gratis

Examples of using

I want to be free.
Ik wil vrij zijn.
Do you have any free time on Monday?
Heb je maandag vrije tijd?
"Hey, why is the window open?" "I just opened it to let in a little air. If you're cold, feel free to close it."
"Hé, waarom staat het raam open?" "Ik heb hem net geopend om wat lucht binnen te laten. Als je het koud hebt, sluit het dan gerust."