Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "find" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vinden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Find

[Vind]
/faɪnd/

noun

1. A productive insight

  synonym:
 • discovery
 • ,
 • breakthrough
 • ,
 • find

1. Een productief inzicht

  synoniem:
 • ontdekking
 • ,
 • doorbraak
 • ,
 • vinden

2. The act of discovering something

  synonym:
 • discovery
 • ,
 • find
 • ,
 • uncovering

2. Het ontdekken van iets

  synoniem:
 • ontdekking
 • ,
 • vinden
 • ,
 • ontdekken

verb

1. Come upon, as if by accident

 • Meet with
 • "We find this idea in plato"
 • "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"
 • "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
  synonym:
 • find
 • ,
 • happen
 • ,
 • chance
 • ,
 • bump
 • ,
 • encounter

1. Kom op, alsof het per ongeluk is

 • Ontmoeten
 • "We vinden dit idee in plato"
 • "Ik ben de mooiste bakkerij tegengekomen, niet ver hier vandaan"
 • "Ze kwam onlangs een interessant boek tegen in de boekwinkel"
  synoniem:
 • vinden
 • ,
 • gebeuren
 • ,
 • kans
 • ,
 • hobbel
 • ,
 • ontmoeting

2. Discover or determine the existence, presence, or fact of

 • "She detected high levels of lead in her drinking water"
 • "We found traces of lead in the paint"
  synonym:
 • detect
 • ,
 • observe
 • ,
 • find
 • ,
 • discover
 • ,
 • notice

2. Het bestaan, de aanwezigheid of het feit ontdekken of bepalen

 • "Ze ontdekte een hoog loodgehalte in haar drinkwater"
 • "We hebben sporen van lood in de verf gevonden"
  synoniem:
 • detecteren
 • ,
 • observeren
 • ,
 • vinden
 • ,
 • ontdekken
 • ,
 • kennisgeving

3. Come upon after searching

 • Find the location of something that was missed or lost
 • "Did you find your glasses?"
 • "I cannot find my gloves!"
  synonym:
 • find
 • ,
 • regain

3. Kom op na zoeken

 • Vind de locatie van iets dat gemist of verloren is
 • "Heb je je bril gevonden?"
 • "Ik kan mijn handschoenen niet vinden!"
  synoniem:
 • vinden
 • ,
 • herwinnen

4. Establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study

 • "Find the product of two numbers"
 • "The physicist who found the elusive particle won the nobel prize"
  synonym:
 • determine
 • ,
 • find
 • ,
 • find out
 • ,
 • ascertain

4. Vaststellen na een berekening, onderzoek, experiment, onderzoek of studie

 • "Vind het product van twee cijfers"
 • "De natuurkundige die het ongrijpbare deeltje vond, won de nobelprijs"
  synoniem:
 • bepalen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • ontdek het
 • ,
 • vaststellen

5. Come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds

 • "I feel that he doesn't like me"
 • "I find him to be obnoxious"
 • "I found the movie rather entertaining"
  synonym:
 • find
 • ,
 • feel

5. Gaan geloven op basis van emotie, intuïties of onbepaalde gronden

 • "Ik heb het gevoel dat hij me niet mag"
 • "Ik vind hem onaangenaam"
 • "Ik vond de film nogal vermakelijk"
  synoniem:
 • vinden
 • ,
 • voelen

6. Perceive or be contemporaneous with

 • "We found republicans winning the offices"
 • "You'll see a lot of cheating in this school"
 • "The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions"
 • "I want to see results"
  synonym:
 • witness
 • ,
 • find
 • ,
 • see

6. Waarnemen of gelijktijdig zijn met

 • "We vonden republikeinen die de kantoren wonnen"
 • "Je zult op deze school veel vals spelen zien"
 • "De jaren zestig zagen de opstand van de jongere generatie tegen gevestigde tradities"
 • "Ik wil resultaten zien"
  synoniem:
 • getuige
 • ,
 • vinden
 • ,
 • zien

7. Get something or somebody for a specific purpose

 • "I found this gadget that will serve as a bottle opener"
 • "I got hold of these tools to fix our plumbing"
 • "The chairman got hold of a secretary on friday night to type the urgent letter"
  synonym:
 • line up
 • ,
 • get hold
 • ,
 • come up
 • ,
 • find

7. Iets of iemand voor een specifiek doel halen

 • "Ik heb deze gadget gevonden die als flesopener zal dienen"
 • "Ik heb deze tools in handen om ons sanitair te repareren"
 • "De voorzitter heeft vrijdagavond een secretaris in handen gekregen om de dringende brief te typen"
  synoniem:
 • lijn omhoog
 • ,
 • hou vast
 • ,
 • kom naar boven
 • ,
 • vinden

8. Make a discovery, make a new finding

 • "Roentgen discovered x-rays"
 • "Physicists believe they found a new elementary particle"
  synonym:
 • discover
 • ,
 • find

8. Doe een ontdekking, doe een nieuwe bevinding

 • "Roentgen ontdekte röntgenstralen"
 • "Fysici geloven dat ze een nieuw elementair deeltje hebben gevonden"
  synoniem:
 • ontdekken
 • ,
 • vinden

9. Make a discovery

 • "She found that he had lied to her"
 • "The story is false, so far as i can discover"
  synonym:
 • discover
 • ,
 • find

9. Doe een ontdekking

 • "Ze ontdekte dat hij tegen haar had gelogen"
 • "Het verhaal is vals, voor zover ik kan ontdekken"
  synoniem:
 • ontdekken
 • ,
 • vinden

10. Obtain through effort or management

 • "She found the time and energy to take care of her aging parents"
 • "We found the money to send our sons to college"
  synonym:
 • find

10. Verkrijgen door inspanning of beheer

 • "Ze vond de tijd en energie om voor haar bejaarde ouders te zorgen"
 • "We hebben het geld gevonden om onze zonen naar de universiteit te sturen"
  synoniem:
 • vinden

11. Decide on and make a declaration about

 • "Find someone guilty"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • find

11. Beslissen en een verklaring afleggen over

 • "Zoek iemand schuldig"
  synoniem:
 • regel
 • ,
 • vinden

12. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

12. Een gespecificeerde behandeling ( abstract ) krijgen

 • "Deze aspecten van de beschaving komen niet tot uitdrukking of krijgen geen interpretatie"
 • "Zijn film kreeg een goede recensie"
 • "Ik heb alleen maar problemen voor mijn goede bedoelingen"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • krijgen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • verkrijgen
 • ,
 • oplopen

13. Perceive oneself to be in a certain condition or place

 • "I found myself in a difficult situation"
 • "When he woke up, he found himself in a hospital room"
  synonym:
 • find

13. Zichzelf waarnemen in een bepaalde toestand of plaats te zijn

 • "Ik bevond me in een moeilijke situatie"
 • "Toen hij wakker werd, bevond hij zich in een ziekenhuiskamer"
  synoniem:
 • vinden

14. Get or find back

 • Recover the use of
 • "She regained control of herself"
 • "She found her voice and replied quickly"
  synonym:
 • recover
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • find
 • ,
 • regain

14. Krijg of vind terug

 • Herstel het gebruik van
 • "Ze kreeg weer controle over zichzelf"
 • "Ze vond haar stem en antwoordde snel"
  synoniem:
 • herstellen
 • ,
 • ophalen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • herwinnen

15. Succeed in reaching

 • Arrive at
 • "The arrow found its mark"
  synonym:
 • find

15. Slagen in bereiken

 • Aankomen
 • "De pijl heeft zijn merkteken gevonden"
  synoniem:
 • vinden

16. Accept and make use of one's personality, abilities, and situation

 • "My son went to berkeley to find himself"
  synonym:
 • find oneself
 • ,
 • find

16. Iemands persoonlijkheid, capaciteiten en situatie accepteren en gebruiken

 • "Mijn zoon ging naar berkeley om zichzelf te vinden"
  synoniem:
 • vind jezelf
 • ,
 • vinden

Examples of using

We find Tom's work satisfactory.
We vinden het werk van Tom bevredigend.
Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not.
Hoewel we de wereld rondreizen om het mooie te vinden, moeten we het bij ons dragen of we vinden het niet.
After thoroughly examining Mary, the doctor could find no physical reason for her condition, and concluded that the cause was psychosomatic.
Na grondig onderzoek van Mary kon de dokter geen fysieke reden vinden voor haar toestand en concludeerde dat de oorzaak psychosomatisch was.