Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fight" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vechten" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fight

[Vechten]
/faɪt/

noun

1. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

1. Een vijandige ontmoeting van tegengestelde strijdkrachten in de loop van een oorlog

 • "Grant behaalde een beslissende overwinning in de slag bij chickamauga"
 • "Hij verloor zijn romantische ideeën over oorlog toen hij een echt engagement kreeg"
  synoniem:
 • strijd
 • ,
 • conflict
 • ,
 • vechten
 • ,
 • betrokkenheid

2. The act of fighting

 • Any contest or struggle
 • "A fight broke out at the hockey game"
 • "There was fighting in the streets"
 • "The unhappy couple got into a terrible scrap"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • fighting
 • ,
 • combat
 • ,
 • scrap

2. De strijd

 • Elke wedstrijd of strijd
 • "Er brak een gevecht uit tijdens de hockeywedstrijd"
 • "Er werd gevochten op straat"
 • "Het ongelukkige stel kreeg een verschrikkelijk schroot"
  synoniem:
 • vechten
 • ,
 • schroot

3. An aggressive willingness to compete

 • "The team was full of fight"
  synonym:
 • competitiveness
 • ,
 • fight

3. Een agressieve bereidheid om te concurreren

 • "Het team zat vol strijd"
  synoniem:
 • concurrentievermogen
 • ,
 • vechten

4. An intense verbal dispute

 • "A violent fight over the bill is expected in the senate"
  synonym:
 • fight

4. Een intens verbaal geschil

 • "Een gewelddadige strijd om het wetsvoorstel wordt verwacht in de senaat"
  synoniem:
 • vechten

5. A boxing or wrestling match

 • "The fight was on television last night"
  synonym:
 • fight

5. Een boks- of worstelwedstrijd

 • "Het gevecht was gisteravond op televisie"
  synoniem:
 • vechten

verb

1. Be engaged in a fight

 • Carry on a fight
 • "The tribesmen fought each other"
 • "Siblings are always fighting"
 • "Militant groups are contending for control of the country"
  synonym:
 • contend
 • ,
 • fight
 • ,
 • struggle

1. Betrokken zijn bij een gevecht

 • Ga door met vechten
 • "De stamleden vochten tegen elkaar"
 • "Siblings vechten altijd"
 • "Militaire groepen strijden om controle over het land"
  synoniem:
 • strijden
 • ,
 • vechten
 • ,
 • worstelen

2. Fight against or resist strongly

 • "The senator said he would oppose the bill"
 • "Don't fight it!"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • oppose
 • ,
 • fight back
 • ,
 • fight down
 • ,
 • defend

2. Vechten tegen of sterk weerstaan

 • "De senator zei dat hij tegen het wetsvoorstel zou zijn"
 • "Vecht er niet tegen!"
  synoniem:
 • vechten
 • ,
 • tegenwerken
 • ,
 • terugvechten
 • ,
 • verdedigen

3. Make a strenuous or labored effort

 • "She struggled for years to survive without welfare"
 • "He fought for breath"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • struggle

3. Doe een zware of moeizame inspanning

 • "Ze worstelde jarenlang om te overleven zonder welzijn"
 • "Hij vocht voor adem"
  synoniem:
 • vechten
 • ,
 • worstelen

4. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

4. Oefen jezelf continu, krachtig of opdringerig uit om een einde te maken of een kruistocht aan te gaan voor een bepaalde oorzaak of persoon

 • Een pleitbezorger zijn
 • "De liberale partij drong aan op hervormingen"
 • "Ze kruist voor vrouwenrechten"
 • "De decaan dringt aan op zijn favoriete kandidaat"
  synoniem:
 • kruistocht
 • ,
 • vechten
 • ,
 • pers
 • ,
 • campagne
 • ,
 • duwen
 • ,
 • agiteren

Examples of using

Tom and Mary fight constantly.
Tom en Mary vechten constant.
They fight constantly.
Ze vechten constant.
We fight something from another world.
We vechten iets uit een andere wereld.