Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "effective" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "effectief" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Effective

[Effectief]
/ɪfɛktɪv/

adjective

1. Producing or capable of producing an intended result or having a striking effect

 • "An air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-lewismumford
 • "Effective teaching methods"
 • "Effective steps toward peace"
 • "Made an effective entrance"
 • "His complaint proved to be effectual in bringing action"
 • "An efficacious law"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • effectual
 • ,
 • efficacious

1. Het produceren of kunnen produceren van een beoogd resultaat of met een opvallend effect

 • "Een luchtgekoelde motor was effectiever dan de bezemsteel van een heks voor snel langeafstandsvervoer" -lewismumford
 • "Effectieve lesmethoden"
 • "Effectieve stappen naar vrede"
 • "Een effectieve ingang gemaakt"
 • "Zijn klacht bleek van kracht te zijn bij het instellen van actie"
 • "Een effectieve wet"
  synoniem:
 • effectief

2. Able to accomplish a purpose

 • Functioning effectively
 • "People who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons..."-g.b.shaw
 • "Effective personnel"
 • "An efficient secretary"
 • "The efficient cause of the revolution"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • efficient

2. In staat om een doel te bereiken

 • Effectief functioneren
 • "Mensen die niets zullen doen tenzij ze er zelf iets uit halen, zijn vaak zeer effectieve personen ..." -g.b.shaw
 • "Effectief personeel"
 • "Een efficiënte secretaris"
 • "De efficiënte oorzaak van de revolutie"
  synoniem:
 • effectief
 • ,
 • efficiënt

3. Works well as a means or remedy

 • "An effective reprimand"
 • "A lotion that is effective in cases of prickly heat"
  synonym:
 • effective

3. Werkt goed als middel of remedie

 • "Een effectieve berisping"
 • "Een lotion die effectief is in geval van stekelige hitte"
  synoniem:
 • effectief

4. Exerting force or influence

 • "The law is effective immediately"
 • "A warranty good for two years"
 • "The law is already in effect (or in force)"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • good
 • ,
 • in effect(p)
 • ,
 • in force(p)

4. Kracht of invloed uitoefenen

 • "De wet is onmiddellijk van kracht"
 • "Een garantie goed voor twee jaar"
 • "De wet is al van kracht ( of van kracht )"
  synoniem:
 • effectief
 • ,
 • goed
 • ,
 • in feite ( p )
 • ,
 • van kracht ( p )

5. Existing in fact

 • Not theoretical
 • Real
 • "A decline in the effective demand"
 • "Confused increased equipment and expenditure with the quantity of effective work done"
  synonym:
 • effective

5. In feite bestaand

 • Niet theoretisch
 • Echt
 • "Een afname van de effectieve vraag"
 • "Verward verhoogde uitrusting en uitgaven met de hoeveelheid effectief werk gedaan"
  synoniem:
 • effectief

6. Ready for service

 • "The fort was held by about 100 effective soldiers"
  synonym:
 • effective

6. Klaar voor service

 • "Het fort werd ingenomen door ongeveer 100 effectieve soldaten"
  synoniem:
 • effectief

Examples of using

We want to make learning effective, interesting, and fascinating.
We willen leren effectief, interessant en fascinerend maken.
Good communication with students is essential for effective teaching.
Goede communicatie met studenten is essentieel voor effectief lesgeven.
My method is surprisingly simple, but highly effective.
Mijn methode is verrassend eenvoudig, maar zeer effectief.