Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "easy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gemakkelijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Easy

[Gemakkelijk]
/izi/

adjective

1. Posing no difficulty

 • Requiring little effort
 • "An easy job"
 • "An easy problem"
 • "An easy victory"
 • "The house is easy to heat"
 • "Satisfied with easy answers"
 • "Took the easy way out of his dilemma"
  synonym:
 • easy

1. Zonder problemen poseren

 • Weinig inspanning vergen
 • "Een gemakkelijke klus"
 • "Een gemakkelijk probleem"
 • "Een gemakkelijke overwinning"
 • "Het huis is gemakkelijk te verwarmen"
 • "Tevreden met gemakkelijke antwoorden"
 • "Nam de gemakkelijke uitweg uit zijn dilemma"
  synoniem:
 • makkelijk

2. Not hurried or forced

 • "An easy walk around the block"
 • "At a leisurely (or easygoing) pace"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • easygoing
 • ,
 • leisurely

2. Niet gehaast of gedwongen

 • "Een gemakkelijke wandeling om het blok"
 • "Op een ontspannen ( of gemakkelijk ) tempo"
  synoniem:
 • makkelijk
 • ,
 • gemakkelijk in de omgang
 • ,
 • ontspannen

3. Free from worry or anxiety

 • "Knowing that i had done my best, my mind was easy"
 • "An easy good-natured manner"
 • "By the time the chsild faced the actual problem of reading she was familiar and at ease with all the elements words"
  synonym:
 • easy

3. Vrij van zorgen of angst

 • "Wetende dat ik mijn best had gedaan, was mijn geest gemakkelijk"
 • "Een gemakkelijke, goedaardige manier"
 • "Tegen de tijd dat het chsild het werkelijke leesprobleem onder ogen zag, was ze bekend en op haar gemak met alle elementenwoorden"
  synoniem:
 • makkelijk

4. Affording pleasure

 • "Easy good looks"
  synonym:
 • easy

4. Plezier geven

 • "Gemakkelijk ziet er goed uit"
  synoniem:
 • makkelijk

5. Having little impact

 • "An easy pat on the shoulder"
 • "Gentle rain"
 • "A gentle breeze"
 • "A soft (or light) tapping at the window"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • gentle
 • ,
 • soft

5. Weinig impact hebben

 • "Een makkelijke schouderklopje"
 • "Zachte regen"
 • "Een zacht briesje"
 • "Een zacht ( of licht ) tikken op het raam"
  synoniem:
 • makkelijk
 • ,
 • zacht

6. Readily exploited or tricked

 • "An easy victim"
 • "An easy mark"
  synonym:
 • easy

6. Gemakkelijk te exploiteren of te misleiden

 • "Een gemakkelijk slachtoffer"
 • "Een gemakkelijk merkteken"
  synoniem:
 • makkelijk

7. In fortunate circumstances financially

 • Moderately rich
 • "They were comfortable or even wealthy by some standards"
 • "Easy living"
 • "A prosperous family"
 • "His family is well-situated financially"
 • "Well-to-do members of the community"
  synonym:
 • comfortable
 • ,
 • easy
 • ,
 • prosperous
 • ,
 • well-fixed
 • ,
 • well-heeled
 • ,
 • well-off
 • ,
 • well-situated
 • ,
 • well-to-do

7. In gelukkige omstandigheden financieel

 • Matig rijk
 • "Ze waren volgens sommige normen comfortabel of zelfs rijk"
 • "Gemakkelijk leven"
 • "Een welvarend gezin"
 • "Zijn familie is financieel goed gesitueerd"
 • "Welgestelde leden van de gemeenschap"
  synoniem:
 • comfortabel
 • ,
 • makkelijk
 • ,
 • welvarend
 • ,
 • goed opgelost
 • ,
 • welgesteld
 • ,
 • goed gesitueerd
 • ,
 • goed te doen

8. Marked by moderate steepness

 • "An easy climb"
 • "A gentle slope"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • gentle

8. Gekenmerkt door matige steilheid

 • "Een gemakkelijke klim"
 • "Een zachte helling"
  synoniem:
 • makkelijk
 • ,
 • zacht

9. Affording comfort

 • "Soft light that was easy on the eyes"
  synonym:
 • easy

9. Comfort bieden

 • "Zacht licht dat gemakkelijk voor de ogen was"
  synoniem:
 • makkelijk

10. Casual and unrestrained in sexual behavior

 • "Her easy virtue"
 • "He was told to avoid loose (or light) women"
 • "Wanton behavior"
  synonym:
 • easy
 • ,
 • light
 • ,
 • loose
 • ,
 • promiscuous
 • ,
 • sluttish
 • ,
 • wanton

10. Nonchalant en ongeremd in seksueel gedrag

 • "Haar gemakkelijke deugd"
 • "Er werd hem verteld dat hij losse ( of lichte ) vrouwen moest vermijden"
 • "Wantongedrag"
  synoniem:
 • makkelijk
 • ,
 • licht
 • ,
 • los
 • ,
 • promiscue
 • ,
 • sletterig
 • ,
 • moedwillig

11. Less in demand and therefore readily obtainable

 • "Commodities are easy this quarter"
  synonym:
 • easy

11. Minder vraag en daardoor gemakkelijk verkrijgbaar

 • "Goederen zijn gemakkelijk dit kwartaal"
  synoniem:
 • makkelijk

12. Obtained with little effort or sacrifice, often obtained illegally

 • "Easy money"
  synonym:
 • easy

12. Verkregen met weinig moeite of opoffering, vaak illegaal verkregen

 • "Gemakkelijk geld"
  synoniem:
 • makkelijk

adverb

1. With ease (`easy' is sometimes used informally for `easily')

 • "She was easily excited"
 • "Was easily confused"
 • "He won easily"
 • "This china breaks very easily"
 • "Success came too easy"
  synonym:
 • easily
 • ,
 • easy

1. Met gemak wordt ( 'gemakkelijk' soms informeel gebruikt voor 'gemakkelijk' )

 • "Ze was snel opgewonden"
 • "Was gemakkelijk in de war"
 • "Hij won gemakkelijk"
 • "Dit porselein breekt heel gemakkelijk"
 • "Succes kwam te gemakkelijk"
  synoniem:
 • gemakkelijk
 • ,
 • makkelijk

2. Without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly')

 • "He spoke slowly"
 • "Go easy here--the road is slippery"
 • "Glaciers move tardily"
 • "Please go slow so i can see the sights"
  synonym:
 • slowly
 • ,
 • slow
 • ,
 • easy
 • ,
 • tardily

2. Zonder snelheid ( `slow 'wordt soms informeel gebruikt voor` langzaam' )

 • "Hij sprak langzaam"
 • "Ga hier rustig aan - de weg is glad"
 • "Gletsjers bewegen traag"
 • "Ga alsjeblieft langzaam zodat ik de bezienswaardigheden kan zien"
  synoniem:
 • langzaam
 • ,
 • makkelijk
 • ,
 • traag

3. In a relaxed manner

 • Or without hardship
 • "Just wanted to take it easy" (`soft' is nonstandard)
  synonym:
 • easy
 • ,
 • soft

3. Op een ontspannen manier

 • Of zonder ontbering
 • "Wilde het gewoon rustig aan doen" ( `zacht 'is niet standaard )
  synoniem:
 • makkelijk
 • ,
 • zacht

Examples of using

Even I can understand this sentence. It's very easy to understand.
Zelfs ik kan deze zin begrijpen. Het is heel gemakkelijk te begrijpen.
Nobody said this would be easy.
Niemand zei dat dit gemakkelijk zou zijn.
Tom's handwriting isn't very good, but it's easy to read.
Tom's handschrift is niet erg goed, maar het is gemakkelijk te lezen.