Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drown" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verdronken" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Drown

[Verdrinken]
/draʊn/

verb

1. Cover completely or make imperceptible

 • "I was drowned in work"
 • "The noise drowned out her speech"
  synonym:
 • submerge
 • ,
 • drown
 • ,
 • overwhelm

1. Volledig bedekken of onmerkbaar maken

 • "Ik ben verdronken tijdens het werk"
 • "Het geluid overstemde haar toespraak"
  synoniem:
 • onderdompelen
 • ,
 • verdrinken
 • ,
 • overweldigend

2. Get rid of as if by submerging

 • "She drowned her trouble in alcohol"
  synonym:
 • drown

2. Weg als door onder te dompelen

 • "Ze heeft haar problemen met alcohol verdronken"
  synoniem:
 • verdrinken

3. Die from being submerged in water, getting water into the lungs, and asphyxiating

 • "The child drowned in the lake"
  synonym:
 • drown

3. Sterven door ondergedompeld te worden in water, water in de longen te krijgen en te stikken

 • "Het kind is verdronken in het meer"
  synoniem:
 • verdrinken

4. Kill by submerging in water

 • "He drowned the kittens"
  synonym:
 • drown

4. Doden door onder te dompelen in water

 • "Hij heeft de kittens verdronken"
  synoniem:
 • verdrinken

5. Be covered with or submerged in a liquid

 • "The meat was swimming in a fatty gravy"
  synonym:
 • swim
 • ,
 • drown

5. Bedekt zijn met of ondergedompeld zijn in een vloeistof

 • "Het vlees zwom in een vette jus"
  synoniem:
 • zwemmen
 • ,
 • verdrinken

Examples of using

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
Je tijd is beperkt, dus verspil het niet door het leven van iemand anders te leven. Laat je niet vangen door dogma - dat leeft met de resultaten van andermans denken. Laat het geluid van andermans mening je eigen innerlijke stem niet overstemmen. En het belangrijkste, heb de moed om je hart en intuïtie te volgen.
You won't drown if you learn how to swim.
Je verdrinkt niet als je leert zwemmen.
I have to wear earplugs to drown out all the noise from the construction site next door.
Ik moet oordopjes dragen om al het lawaai van de naastgelegen bouwplaats te overstemmen.