Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decline" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "achteruit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Decline

[Weigeren]
/dɪklaɪn/

noun

1. Change toward something smaller or lower

  synonym:
 • decline
 • ,
 • diminution

1. Veranderen in iets kleiner of lager

  synoniem:
 • daling
 • ,
 • vermindering

2. A condition inferior to an earlier condition

 • A gradual falling off from a better state
  synonym:
 • decline
 • ,
 • declination

2. Een aandoening die lager is dan een eerdere aandoening

 • Een geleidelijke afname van een betere staat
  synoniem:
 • daling
 • ,
 • declinatie

3. A gradual decrease

 • As of stored charge or current
  synonym:
 • decay
 • ,
 • decline

3. Een geleidelijke afname

 • Vanaf opgeslagen lading of stroom
  synoniem:
 • verval
 • ,
 • daling

4. A downward slope or bend

  synonym:
 • descent
 • ,
 • declivity
 • ,
 • fall
 • ,
 • decline
 • ,
 • declination
 • ,
 • declension
 • ,
 • downslope

4. Een neerwaartse helling of bocht

  synoniem:
 • afdaling
 • ,
 • decliviteit
 • ,
 • vallen
 • ,
 • daling
 • ,
 • declinatie
 • ,
 • declensie
 • ,
 • neerwaartse helling

verb

1. Grow worse

 • "Conditions in the slum worsened"
  synonym:
 • worsen
 • ,
 • decline

1. Erger worden

 • "De omstandigheden in de sloppenwijk verslechterden"
  synoniem:
 • verergeren
 • ,
 • daling

2. Refuse to accept

 • "He refused my offer of hospitality"
  synonym:
 • refuse
 • ,
 • reject
 • ,
 • pass up
 • ,
 • turn down
 • ,
 • decline

2. Weigeren te accepteren

 • "Hij weigerde mijn aanbod van gastvrijheid"
  synoniem:
 • weigeren
 • ,
 • afwijzen
 • ,
 • laten liggen
 • ,
 • daling

3. Show unwillingness towards

 • "He declined to join the group on a hike"
  synonym:
 • refuse
 • ,
 • decline

3. Onwil tonen

 • "Hij weigerde met de groep mee te wandelen"
  synoniem:
 • weigeren
 • ,
 • daling

4. Grow smaller

 • "Interest in the project waned"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • go down
 • ,
 • wane

4. Kleiner groeien

 • "De interesse in het project nam af"
  synoniem:
 • daling
 • ,
 • ga naar beneden
 • ,
 • afnemen

5. Go down

 • "The roof declines here"
  synonym:
 • decline

5. Ga naar beneden

 • "Het dak daalt hier af"
  synoniem:
 • daling

6. Go down in value

 • "The stock market corrected"
 • "Prices slumped"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • slump
 • ,
 • correct

6. Ga naar beneden in waarde

 • "De aandelenmarkt gecorrigeerd"
 • "Prijzen zakte in"
  synoniem:
 • daling
 • ,
 • inzinking
 • ,
 • correct

7. Inflect for number, gender, case, etc., "in many languages, speakers decline nouns, pronouns, and adjectives"

  synonym:
 • decline

7. Verbuig voor nummer, geslacht, geval, enz. "in veel talen weigeren sprekers zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden"

  synoniem:
 • daling

Examples of using

He gathered the courage to decline the offer.
Hij verzamelde de moed om het aanbod af te wijzen.
His health has begun to decline now.
Zijn gezondheid begint nu achteruit te gaan.
If we decline, what are the alternatives?
Als we weigeren, wat zijn dan de alternatieven?