Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cutting" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "snijden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Cutting

[Snijden]
/kətɪŋ/

noun

1. The activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film

  synonym:
 • film editing
 • ,
 • cutting

1. De activiteit van het selecteren van de te tonen scènes en het samenstellen ervan om een film te maken

  synoniem:
 • filmbewerking
 • ,
 • snijden

2. A part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting

  synonym:
 • cutting
 • ,
 • slip

2. Een deel ( soms een wortel of blad of knop ) verwijderd van een plant om een nieuwe plant te vermeerderen door te rooten of te enten

  synoniem:
 • snijden
 • ,
 • slip

3. The act of cutting something into parts

 • "His cuts were skillful"
 • "His cutting of the cake made a terrible mess"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

3. Het snijden van iets in onderdelen

 • "Zijn bezuinigingen waren bekwaam"
 • "Zijn snijden van de cake maakte een vreselijke puinhoop"
  synoniem:
 • gesneden
 • ,
 • snijden

4. A piece cut off from the main part of something

  synonym:
 • cutting

4. Een stuk afgesneden van het grootste deel van iets

  synoniem:
 • snijden

5. An excerpt cut from a newspaper or magazine

 • "He searched through piles of letters and clippings"
  synonym:
 • clipping
 • ,
 • newspaper clipping
 • ,
 • press clipping
 • ,
 • cutting
 • ,
 • press cutting

5. Een fragment uit een krant of tijdschrift

 • "Hij doorzocht stapels brieven en knipsels"
  synoniem:
 • knippen
 • ,
 • krantenknippen
 • ,
 • drukknippen
 • ,
 • snijden
 • ,
 • pers snijden

6. Removing parts from hard material to create a desired pattern or shape

  synonym:
 • carving
 • ,
 • cutting

6. Onderdelen van hard materiaal verwijderen om een gewenst patroon of vorm te creëren

  synoniem:
 • snijwerk
 • ,
 • snijden

7. The division of a deck of cards before dealing

 • "He insisted that we give him the last cut before every deal"
 • "The cutting of the cards soon became a ritual"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

7. De verdeling van een kaartspel voordat het wordt gedeeld

 • "Hij stond erop dat we hem voor elke deal de laatste bezuiniging zouden geven"
 • "Het knippen van de kaarten werd al snel een ritueel"
  synoniem:
 • gesneden
 • ,
 • snijden

8. The act of penetrating or opening open with a sharp edge

 • "His cut in the lining revealed the hidden jewels"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

8. De handeling van doordringen of openen met een scherpe rand

 • "Zijn snee in de voering onthulde de verborgen juwelen"
  synoniem:
 • gesneden
 • ,
 • snijden

9. The act of diluting something

 • "The cutting of whiskey with water"
 • "The thinning of paint with turpentine"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • thinning

9. De handeling van het verwateren van iets

 • "Het snijden van whisky met water"
 • "Het verdunnen van verf met terpentijn"
  synoniem:
 • snijden
 • ,
 • dunner worden

10. The act of shortening something by chopping off the ends

 • "The barber gave him a good cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting
 • ,
 • cutting off

10. Het inkorten van iets door de uiteinden af te hakken

 • "De kapper gaf hem een goede snee"
  synoniem:
 • gesneden
 • ,
 • snijden
 • ,
 • afsnijden

adjective

1. (of speech) harsh or hurtful in tone or character

 • "Cutting remarks"
 • "Edged satire"
 • "A stinging comment"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • edged
 • ,
 • stinging

1. ( van spraak ) hard of kwetsend van toon of karakter

 • "Snijkende opmerkingen"
 • "Randige satire"
 • "Een prikkelende opmerking"
  synoniem:
 • snijden
 • ,
 • omzoomd
 • ,
 • stekend

2. Unpleasantly cold and damp

 • "Bleak winds of the north atlantic"
  synonym:
 • bleak
 • ,
 • cutting
 • ,
 • raw

2. Onaangenaam koud en vochtig

 • "Zwakke winden van de noord-atlantische oceaan"
  synoniem:
 • somber
 • ,
 • snijden
 • ,
 • rauw

3. Painful as if caused by a sharp instrument

 • "A cutting wind"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike cold"
 • "Piercing knifelike pains"
 • "Piercing cold"
 • "Piercing criticism"
 • "A stabbing pain"
 • "Lancinating pain"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • piercing
 • ,
 • stabbing
 • ,
 • lancinate
 • ,
 • lancinating

3. Pijnlijk alsof veroorzaakt door een scherp instrument

 • "Een zaaiende wind"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike koud"
 • "Doordringende mesachtige pijnen"
 • "Doordringend koud"
 • "Doordringende kritiek"
 • "Een stekende pijn"
 • "Lancinerende pijn"
  synoniem:
 • snijden
 • ,
 • enthousiast
 • ,
 • messenband
 • ,
 • doordringen
 • ,
 • steken
 • ,
 • lancinaat
 • ,
 • lancerend

Examples of using

I am cutting the meat.
Ik snij het vlees.
We recommend cutting off all further contact with the rebels.
We raden aan al het verdere contact met de rebellen af te sluiten.
Thank you for cutting the dead tree in my garden.
Bedankt voor het kappen van de dode boom in mijn tuin.