Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "country" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "land" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Country

[Land]
/kəntri/

noun

1. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

1. Een politiek georganiseerd volk onder één enkele regering

 • "De staat heeft een nieuwe president gekozen"
 • "Afrikaanse landen"
 • "Studenten die naar de hoofdstad van het land waren gekomen"
 • "De grootste fabrikant van het land"
 • "Een geïndustrialiseerd land"
  synoniem:
 • staat
 • ,
 • natie
 • ,
 • land
 • ,
 • gemenebest
 • ,
 • res publica
 • ,
 • lichaam politiek

2. The territory occupied by a nation

 • "He returned to the land of his birth"
 • "He visited several european countries"
  synonym:
 • country
 • ,
 • state
 • ,
 • land

2. Het gebied bezet door een natie

 • "Hij keerde terug naar het land van zijn geboorte"
 • "Hij bezocht verschillende europese landen"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • staat

3. The people who live in a nation or country

 • "A statement that sums up the nation's mood"
 • "The news was announced to the nation"
 • "The whole country worshipped him"
  synonym:
 • nation
 • ,
 • land
 • ,
 • country

3. De mensen die in een natie of land wonen

 • "Een verklaring die de stemming van de natie samenvat"
 • "Het nieuws werd aan de natie aangekondigd"
 • "Het hele land aanbad hem"
  synoniem:
 • natie
 • ,
 • land

4. An area outside of cities and towns

 • "His poetry celebrated the slower pace of life in the country"
  synonym:
 • country
 • ,
 • rural area

4. Een gebied buiten steden en dorpen

 • "Zijn poëzie vierde het langzamere tempo van het leven in het land"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • landelijk gebied

5. A particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)

 • "It was a mountainous area"
 • "Bible country"
  synonym:
 • area
 • ,
 • country

5. Een bepaald geografisch gebied van onbepaalde grens ( dat gewoonlijk een speciaal doel dient of zich onderscheidt door zijn mensen of cultuur of geografie )

 • "Het was een bergachtig gebied"
 • "Bijbelland"
  synoniem:
 • gebied
 • ,
 • land

Examples of using

They ran Tom out of the country.
Ze hebben Tom het land uit gereden.
How should I prepare for a trip to a foreign country?
Hoe moet ik me voorbereiden op een reis naar het buitenland?
The first time I ever connected to the Internet was in the country.
De eerste keer dat ik verbinding maakte met internet was in het land.