Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contact" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "contact" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Contact

[Contact]
/kɑntækt/

noun

1. Close interaction

 • "They kept in daily contact"
 • "They claimed that they had been in contact with extraterrestrial beings"
  synonym:
 • contact

1. Nauwe interactie

 • "Ze hielden dagelijks contact"
 • "Ze beweerden dat ze in contact waren geweest met buitenaardse wezens"
  synoniem:
 • contact

2. The act of touching physically

 • "Her fingers came in contact with the light switch"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • physical contact

2. De handeling van fysiek aanraken

 • "Haar vingers kwamen in contact met de lichtschakelaar"
  synoniem:
 • contact
 • ,
 • fysiek contact

3. The state or condition of touching or of being in immediate proximity

 • "Litmus paper turns red on contact with an acid"
  synonym:
 • contact

3. De staat of toestand van aanraken of in de directe nabijheid zijn

 • "Litmuspapier wordt rood bij contact met een zuur"
  synoniem:
 • contact

4. The physical coming together of two or more things

 • "Contact with the pier scraped paint from the hull"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • impinging
 • ,
 • striking

4. Het fysieke samenkomen van twee of meer dingen

 • "Contact met de pier geschraapte verf van de romp"
  synoniem:
 • contact
 • ,
 • indrukwekkend
 • ,
 • opvallend

5. A person who is in a position to give you special assistance

 • "He used his business contacts to get an introduction to the governor"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • middleman

5. Een persoon die u in staat is speciale assistentie te verlenen

 • "Hij gebruikte zijn zakelijke contacten om een kennismaking met de gouverneur te krijgen"
  synoniem:
 • contact
 • ,
 • tussenpersoon

6. A channel for communication between groups

 • "He provided a liaison with the guerrillas"
  synonym:
 • liaison
 • ,
 • link
 • ,
 • contact
 • ,
 • inter-group communication

6. Een kanaal voor communicatie tussen groepen

 • "Hij zorgde voor een verbinding met de guerrillastrijders"
  synoniem:
 • verbinding
 • ,
 • link
 • ,
 • contact
 • ,
 • communicatie tussen groepen

7. (electronics) a junction where things (as two electrical conductors) touch or are in physical contact

 • "They forget to solder the contacts"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • tangency

7. ( elektronica ) een kruising waar dingen ( als twee elektrische geleiders ) elkaar raken of fysiek in contact staan

 • "Ze vergeten de contacten te solderen"
  synoniem:
 • contact
 • ,
 • klank

8. A communicative interaction

 • "The pilot made contact with the base"
 • "He got in touch with his colleagues"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • touch

8. Een communicatieve interactie

 • "De piloot heeft contact gemaakt met de basis"
 • "Hij nam contact op met zijn collega's"
  synoniem:
 • contact
 • ,
 • aanraken

9. A thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication

  synonym:
 • contact
 • ,
 • contact lens

9. Een dunne gebogen glazen of plastic lens die is ontworpen om over het hoornvlies te passen om het gezichtsvermogen te corrigeren of om medicatie te geven

  synoniem:
 • contact
 • ,
 • contactlens

verb

1. Be in or establish communication with

 • "Our advertisements reach millions"
 • "He never contacted his children after he emigrated to australia"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • get through
 • ,
 • get hold of
 • ,
 • contact

1. In communicatie zijn of ermee communiceren

 • "Onze advertenties bereiken miljoenen"
 • "Hij heeft nooit contact opgenomen met zijn kinderen nadat hij naar australië was geëmigreerd"
  synoniem:
 • bereiken
 • ,
 • doorkomen
 • ,
 • hou vast
 • ,
 • contact

2. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

2. In direct fysiek contact zijn met

 • Contact maken
 • "De twee gebouwen raken"
 • "Hun handen aangeraakt"
 • "De draad mag geen contact maken met de metalen bekleding"
 • "Het oppervlak contact op dit punt"
  synoniem:
 • aanraken
 • ,
 • grenzen
 • ,
 • ontmoeten
 • ,
 • contact

Examples of using

They will contact us before midday today.
Ze nemen vandaag voor de middag contact met ons op.
You can always contact me.
U kunt altijd contact met mij opnemen.
If you'd like to study French with a native speaker, please contact me.
Als je Frans wilt studeren met een moedertaalspreker, neem dan contact met mij op.