Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complaint" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "klacht" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Complaint

[Klacht]
/kəmplent/

noun

1. An often persistent bodily disorder or disease

 • A cause for complaining
  synonym:
 • ailment
 • ,
 • complaint
 • ,
 • ill

1. Een vaak aanhoudende lichamelijke stoornis of ziekte

 • Een reden om te klagen
  synoniem:
 • aandoening
 • ,
 • klacht
 • ,
 • ziek

2. (formerly) a loud cry (or repeated cries) of pain or rage or sorrow

  synonym:
 • complaint

2. ( voorheen ) een luide kreet ( of herhaalde kreten ) van pijn of woede of verdriet

  synoniem:
 • klacht

3. An expression of grievance or resentment

  synonym:
 • complaint

3. Een uiting van grief of wrok

  synoniem:
 • klacht

4. (civil law) the first pleading of the plaintiff setting out the facts on which the claim for relief is based

  synonym:
 • complaint

4. ( burgerlijk recht ) de eerste memorie van de eiser waarin de feiten worden uiteengezet waarop de verzoek om verlichting is gebaseerd

  synoniem:
 • klacht

5. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

5. ( strafrecht ) een pleidooi waarin een fout of overtreding wordt beschreven

 • "Hij werd gearresteerd op beschuldiging van diefstal"
  synoniem:
 • kosten
 • ,
 • klacht

Examples of using

Tom lodged his complaint with the manager.
Tom diende zijn klacht in bij de manager.
We try to follow up on every complaint.
We proberen elke klacht op te volgen.
Is that a complaint?
Is dat een klacht?