Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commit" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "commit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Commit

[Betrokkenheid]
/kəmɪt/

verb

1. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

1. Een handeling uitvoeren, meestal met een negatieve connotatie

 • "Dader een misdaad"
 • "Trek een bankoverval"
  synoniem:
 • plegen
 • ,
 • vastleggen
 • ,
 • trekken

2. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

2. Geef volledig aan een specifieke persoon, activiteit of oorzaak

 • "Ze zette zich in voor het werk van god"
 • "Geef je talenten aan een goed doel"
 • "Wijd je leven aan de kerk"
  synoniem:
 • geven
 • ,
 • wijden
 • ,
 • vastleggen
 • ,
 • toegewijd

3. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

3. Reden om te worden opgenomen

 • Van personen aan een instelling
 • "Na de tweede aflevering moest ze toegewijd zijn"
 • "Hij werd in de gevangenis gezet"
  synoniem:
 • vastleggen
 • ,
 • institutionaliseren
 • ,
 • verzenden
 • ,
 • kosten

4. Confer a trust upon

 • "The messenger was entrusted with the general's secret"
 • "I commit my soul to god"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • intrust
 • ,
 • trust
 • ,
 • confide
 • ,
 • commit

4. Een vertrouwen verlenen

 • "De boodschapper kreeg het geheim van de generaal toevertrouwd"
 • "Ik leg mijn ziel aan god"
  synoniem:
 • toevertrouwen
 • ,
 • opdringen
 • ,
 • vertrouwen
 • ,
 • vastleggen

5. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

5. Een investering doen

 • "Stop geld in obligaties"
  synoniem:
 • investeren
 • ,
 • gezet
 • ,
 • vastleggen
 • ,
 • plaats

6. Engage in or perform

 • "Practice safe sex"
 • "Commit a random act of kindness"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • practice

6. Deelnemen aan of presteren

 • "Oefenen veilige seks"
 • "Leg een willekeurige daad van vriendelijkheid"
  synoniem:
 • vastleggen
 • ,
 • praktijk

Examples of using

Every truth has two sides; it is as well to look at both, before we commit ourselves to either.
Elke waarheid heeft twee kanten; het is ook goed om naar beide te kijken, voordat we ons aan een van beide committeren.
She's trying to commit suicide.
Ze probeert zelfmoord te plegen.
The saddest thing in life is that you have to commit good actions to prove that you deserve respect, but it's enough to make one little mistake to prove that you're good-for-nothing.
Het meest trieste in het leven is dat je goede acties moet ondernemen om te bewijzen dat je respect verdient, maar het is genoeg om een klein foutje te maken om te bewijzen dat je nergens goed voor bent.