Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "come" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kom" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Come

[Kom]
/kəm/

noun

1. The thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract

  synonym:
 • semen
 • ,
 • seed
 • ,
 • seminal fluid
 • ,
 • ejaculate
 • ,
 • cum
 • ,
 • come

1. De dikke witte vloeistof die spermatozoa bevat die wordt geëjaculeerd door de mannelijke geslachtsorganen

  synoniem:
 • sperma
 • ,
 • zaad
 • ,
 • zaadvloeistof
 • ,
 • ejaculeren
 • ,
 • cum
 • ,
 • kom

verb

1. Move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody

 • "He came singing down the road"
 • "Come with me to the casbah"
 • "Come down here!"
 • "Come out of the closet!"
 • "Come into the room"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come up

1. Ga naar, reis naar iets of iemand of benader iets of iemand

 • "Hij kwam zingend langs de weg"
 • "Kom met me mee naar de casbah"
 • "Kom hier beneden!"
 • "Kom uit de kast!"
 • "Kom de kamer binnen"
  synoniem:
 • kom
 • ,
 • kom naar boven

2. Reach a destination

 • Arrive by movement or progress
 • "She arrived home at 7 o'clock"
 • "She didn't get to chicago until after midnight"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • get
 • ,
 • come

2. Bereik een bestemming

 • Komen door beweging of vooruitgang
 • "Ze kwam om zeven uur thuis"
 • "Ze kwam pas na middernacht in chicago"
  synoniem:
 • aankomen
 • ,
 • krijgen
 • ,
 • kom

3. Come to pass

 • Arrive, as in due course
 • "The first success came three days later"
 • "It came as a shock"
 • "Dawn comes early in june"
  synonym:
 • come

3. Kom om te passen

 • Aankomen, zoals te zijner tijd
 • "Drie dagen later kwam het eerste succes"
 • "Het kwam als een schok"
 • "Dawn komt begin juni"
  synoniem:
 • kom

4. Reach or enter a state, relation, condition, use, or position

 • "The water came to a boil"
 • "We came to understand the true meaning of life"
 • "Their anger came to a boil"
 • "I came to realize the true meaning of life"
 • "The shoes came untied"
 • "Come into contact with a terrorist group"
 • "His face went red"
 • "Your wish will come true"
  synonym:
 • come

4. Bereik of voer een staat, relatie, conditie, gebruik of positie in

 • "Het water kwam aan de kook"
 • "We gingen de ware zin van het leven begrijpen"
 • "Hun woede kwam aan de kook"
 • "Ik realiseerde me de ware zin van het leven"
 • "De schoenen zijn losgeraakt"
 • "In contact komen met een terroristische groepering"
 • "Zijn gezicht werd rood"
 • "Uw wens zal uitkomen"
  synoniem:
 • kom

5. To be the product or result

 • "Melons come from a vine"
 • "Understanding comes from experience"
  synonym:
 • come
 • ,
 • follow

5. Om het product of resultaat te zijn

 • "Melonen komen van een wijnstok"
 • "Begrijpen komt uit ervaring"
  synoniem:
 • kom
 • ,
 • volgen

6. Be found or available

 • "These shoes come in three colors
 • The furniture comes unassembled"
  synonym:
 • come

6. Gevonden of beschikbaar zijn

 • "Deze schoenen zijn er in drie kleuren
 • Het meubilair is niet gemonteerd"
  synoniem:
 • kom

7. Come forth

 • "A scream came from the woman's mouth"
 • "His breath came hard"
  synonym:
 • issue forth
 • ,
 • come

7. Komen

 • "Er kwam een schreeuw uit de mond van de vrouw"
 • "Zijn adem kwam hard"
  synoniem:
 • probleem verder
 • ,
 • kom

8. Be a native of

 • "She hails from kalamazoo"
  synonym:
 • hail
 • ,
 • come

8. Geboren zijn

 • "Ze komt uit kalamazoo"
  synoniem:
 • hagel
 • ,
 • kom

9. Extend or reach

 • "The water came up to my waist"
 • "The sleeves come to your knuckles"
  synonym:
 • come

9. Uitbreiden of bereiken

 • "Het water kwam tot aan mijn middel"
 • "De mouwen komen naar je knokkels"
  synoniem:
 • kom

10. Exist or occur in a certain point in a series

 • "Next came the student from france"
  synonym:
 • come

10. Bestaan of voorkomen op een bepaald punt in een reeks

 • "Vervolgens kwam de student uit frankrijk"
  synoniem:
 • kom

11. Cover a certain distance

 • "She came a long way"
  synonym:
 • come

11. Bedek een bepaalde afstand

 • "Ze heeft een lange weg afgelegd"
  synoniem:
 • kom

12. Come under, be classified or included

 • "Fall into a category"
 • "This comes under a new heading"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • come

12. Kom onder, word geclassificeerd of inbegrepen

 • "Val in een categorie"
 • "Dit komt onder een nieuwe rubriek"
  synoniem:
 • vallen
 • ,
 • kom

13. Happen as a result

 • "Nothing good will come of this"
  synonym:
 • come

13. Gebeuren als resultaat

 • "Hier komt niets goeds van"
  synoniem:
 • kom

14. Add up in number or quantity

 • "The bills amounted to $2,000"
 • "The bill came to $2,000"
  synonym:
 • total
 • ,
 • number
 • ,
 • add up
 • ,
 • come
 • ,
 • amount

14. Optellen in aantal of hoeveelheid

 • "De rekeningen bedroegen $ 2.000"
 • "Het wetsvoorstel kwam op $ 2.000"
  synoniem:
 • totaal
 • ,
 • nummer
 • ,
 • optellen
 • ,
 • kom
 • ,
 • bedrag

15. Develop into

 • "This idea will never amount to anything"
 • "Nothing came of his grandiose plans"
  synonym:
 • come
 • ,
 • add up
 • ,
 • amount

15. Ontwikkelen

 • "Dit idee zal nooit iets opleveren"
 • "Er kwam niets van zijn grootse plannen"
  synoniem:
 • kom
 • ,
 • optellen
 • ,
 • bedrag

16. Be received

 • "News came in of the massacre in rwanda"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come in

16. Ontvangen

 • "Er kwam nieuws over het bloedbad in rwanda"
  synoniem:
 • kom
 • ,
 • kom binnen

17. Come to one's mind

 • Suggest itself
 • "It occurred to me that we should hire another secretary"
 • "A great idea then came to her"
  synonym:
 • occur
 • ,
 • come

17. Kom bij je op

 • Zichzelf voorstellen
 • "Het kwam bij me op dat we een andere secretaris moesten inhuren"
 • "Toen kwam er een geweldig idee bij haar"
  synoniem:
 • optreden
 • ,
 • kom

18. Come from

 • Be connected by a relationship of blood, for example
 • "She was descended from an old italian noble family"
 • "He comes from humble origins"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • come
 • ,
 • descend

18. Komen van

 • Verbonden zijn door bijvoorbeeld een bloedrelatie
 • "Ze stamde af van een oude italiaanse adellijke familie"
 • "Hij komt van bescheiden afkomst"
  synoniem:
 • afleiden
 • ,
 • kom
 • ,
 • afdalen

19. Proceed or get along

 • "How is she doing in her new job?"
 • "How are you making out in graduate school?"
 • "He's come a long way"
  synonym:
 • do
 • ,
 • fare
 • ,
 • make out
 • ,
 • come
 • ,
 • get along

19. Ga verder of ga met elkaar om

 • "Hoe gaat het met haar nieuwe baan?"
 • "Hoe ga je vrijen op de graduate school?"
 • "Hij heeft een lange weg afgelegd"
  synoniem:
 • doen
 • ,
 • tarief
 • ,
 • maken
 • ,
 • kom
 • ,
 • opschieten

20. Experience orgasm

 • "She could not come because she was too upset"
  synonym:
 • come

20. Ervaar orgasme

 • "Ze kon niet komen omdat ze te overstuur was"
  synoniem:
 • kom

21. Have a certain priority

 • "My family comes first"
  synonym:
 • come

21. Een bepaalde prioriteit hebben

 • "Mijn familie komt eerst"
  synoniem:
 • kom

Examples of using

I wonder if Tom will come tomorrow.
Ik vraag me af of Tom morgen komt.
Can I come to your party tonight?
Mag ik vanavond naar je feest komen?
If you're cold, come here and sit down by the fire.
Als je het koud hebt, kom dan hier en ga bij het vuur zitten.