Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capital" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kapitaal" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Capital

[Kapitaal]
/kæpətəl/

noun

1. Assets available for use in the production of further assets

  synonym:
 • capital
 • ,
 • working capital

1. Activa beschikbaar voor gebruik bij de productie van verdere activa

  synoniem:
 • kapitaal
 • ,
 • werkkapitaal

2. Wealth in the form of money or property owned by a person or business and human resources of economic value

  synonym:
 • capital

2. Rijkdom in de vorm van geld of eigendom van een persoon of bedrijf en human resources van economische waarde

  synoniem:
 • kapitaal

3. A seat of government

  synonym:
 • capital

3. Een zetel van de regering

  synoniem:
 • kapitaal

4. One of the large alphabetic characters used as the first letter in writing or printing proper names and sometimes for emphasis

 • "Printers once kept the type for capitals and for small letters in separate cases
 • Capitals were kept in the upper half of the type case and so became known as upper-case letters"
  synonym:
 • capital
 • ,
 • capital letter
 • ,
 • uppercase
 • ,
 • upper-case letter
 • ,
 • majuscule

4. Een van de grote alfabetische tekens die als eerste letter worden gebruikt bij het schrijven of afdrukken van eigennamen en soms voor nadruk

 • "Printers hielden ooit het type voor hoofdletters en voor kleine letters in afzonderlijke gevallen
 • Hoofdletters werden bewaard in de bovenste helft van het typekoffer en werden zo bekend als hoofdletters"
  synoniem:
 • kapitaal
 • ,
 • hoofdletter
 • ,
 • hoofdletters
 • ,
 • majuscule

5. A center that is associated more than any other with some activity or product

 • "The crime capital of italy"
 • "The drug capital of columbia"
  synonym:
 • capital

5. Een centrum dat meer dan enig ander geassocieerd is met een activiteit of product

 • "De misdaadhoofdstad van italië"
 • "De drugshoofdstad van columbia"
  synoniem:
 • kapitaal

6. The federal government of the united states

  synonym:
 • Capital
 • ,
 • Washington

6. De federale regering van de verenigde staten

  synoniem:
 • Kapitaal
 • ,
 • Washington

7. A book written by karl marx (1867) describing his economic theories

  synonym:
 • Das Kapital
 • ,
 • Capital

7. Een boek geschreven door karl marx ( 1867 ) waarin zijn economische theorieën worden beschreven

  synoniem:
 • Das Kapital
 • ,
 • Kapitaal

8. The upper part of a column that supports the entablature

  synonym:
 • capital
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • cap

8. Het bovenste deel van een kolom die het hoofdgestel ondersteunt

  synoniem:
 • kapitaal
 • ,
 • kapelaan
 • ,
 • dop

adjective

1. First-rate

 • "A capital fellow"
 • "A capital idea"
  synonym:
 • capital

1. Eersteklas

 • "Een hoofdman"
 • "Een hoofdidee"
  synoniem:
 • kapitaal

2. Of primary importance

 • "Our capital concern was to avoid defeat"
  synonym:
 • capital

2. Van primair belang

 • "Onze grootste zorg was het vermijden van een nederlaag"
  synoniem:
 • kapitaal

3. Uppercase

 • "Capital a"
 • "Great a"
 • "Many medieval manuscripts are in majuscule script"
  synonym:
 • capital
 • ,
 • great
 • ,
 • majuscule

3. Hoofdletters

 • "Hoofdstad a"
 • "Geweldige a"
 • "Veel middeleeuwse manuscripten zijn in majuscuul schrift"
  synoniem:
 • kapitaal
 • ,
 • geweldig
 • ,
 • majuscule

Examples of using

Tirana is the capital city of Albania.
Tirana is de hoofdstad van Albanië.
The capital of Zimbabwe is Harare.
De hoofdstad van Zimbabwe is Harare.
Athens is the capital of Greece.
Athene is de hoofdstad van Griekenland.