Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "cap" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Cap

[Cap]
/kæp/

noun

1. A tight-fitting headdress

  synonym:
 • cap

1. Een nauwsluitende hoofdtooi

  synoniem:
 • dop

2. A top (as for a bottle)

  synonym:
 • cap

2. Een top ( als voor een fles )

  synoniem:
 • dop

3. A mechanical or electrical explosive device or a small amount of explosive

 • Can be used to initiate the reaction of a disrupting explosive
  synonym:
 • detonator
 • ,
 • detonating device
 • ,
 • cap

3. Een mechanisch of elektrisch explosief of een kleine hoeveelheid explosief

 • Kan worden gebruikt om de reactie van een verstorend explosief te initiëren
  synoniem:
 • ontsteker
 • ,
 • tot ontploffing brengend apparaat
 • ,
 • dop

4. Something serving as a cover or protection

  synonym:
 • cap

4. Iets dat dient als dekking of bescherming

  synoniem:
 • dop

5. A fruiting structure resembling an umbrella or a cone that forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

  synonym:
 • cap
 • ,
 • pileus

5. Een vruchtstructuur die lijkt op een paraplu of een kegel die de bovenkant vormt van een gestalkte vlezige schimmel zoals een paddenstoel

  synoniem:
 • dop
 • ,
 • pileus

6. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

6. Een beschermende bekleding die deel uitmaakt van een plant

  synoniem:
 • kap
 • ,
 • dop

7. An upper limit on what is allowed

 • "He put a ceiling on the number of women who worked for him"
 • "There was a roof on salaries"
 • "They established a cap for prices"
  synonym:
 • ceiling
 • ,
 • roof
 • ,
 • cap

7. Een bovengrens voor wat is toegestaan

 • "Hij legde een plafond op het aantal vrouwen dat voor hem werkte"
 • "Er was een dak op salarissen"
 • "Ze hebben een prijsplafond vastgesteld"
  synoniem:
 • plafond
 • ,
 • dak
 • ,
 • dop

8. (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

 • "Tomorrow my dentist will fit me for a crown"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • crownwork
 • ,
 • jacket
 • ,
 • jacket crown
 • ,
 • cap

8. ( tandheelkunde ) tandheelkundig apparaat bestaande uit een kunstmatige kroon voor een gebroken of rotte tand

 • "Morgen past mijn tandarts bij mij voor een kroon"
  synoniem:
 • kroon
 • ,
 • kroonwerk
 • ,
 • jas
 • ,
 • dop

9. The upper part of a column that supports the entablature

  synonym:
 • capital
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • cap

9. Het bovenste deel van een kolom die het hoofdgestel ondersteunt

  synoniem:
 • kapitaal
 • ,
 • kapelaan
 • ,
 • dop

verb

1. Lie at the top of

 • "Snow capped the mountains"
  synonym:
 • cap
 • ,
 • crest

1. Liggen bovenaan

 • "Sneeuw sloot de bergen af"
  synoniem:
 • dop
 • ,
 • top

2. Restrict the number or amount of

 • "We had to cap the number of people we can accept into our club"
  synonym:
 • cap

2. Het aantal of het bedrag beperken

 • "We moesten het aantal mensen dat we kunnen accepteren in onze club beperken"
  synoniem:
 • dop

Examples of using

Tom was wearing mirrored sunglasses and a black baseball cap.
Tom droeg een gespiegelde zonnebril en een zwarte baseballpet.
While travelling on the train, I stuck my head out the window, and my cap flew off.
Tijdens het reizen met de trein stak ik mijn hoofd uit het raam en mijn pet vloog weg.
Tom took off his cap.
Tom deed zijn pet af.