Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boom" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "boem" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Boom

[Boom]
/bum/

noun

1. A deep prolonged loud noise

  synonym:
 • boom
 • ,
 • roar
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thunder

1. Een diep langdurig hard geluid

  synoniem:
 • boem
 • ,
 • gebrul
 • ,
 • brullen
 • ,
 • donder

2. A state of economic prosperity

  synonym:
 • boom

2. Een staat van economische welvaart

  synoniem:
 • boem

3. A sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money)

 • "The demand for testing has created a boom for those unregulated laboratories where boxes of specimen jars are processed like an assembly line"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • bonanza
 • ,
 • gold rush
 • ,
 • gravy
 • ,
 • godsend
 • ,
 • manna from heaven
 • ,
 • windfall
 • ,
 • bunce

3. Een plotselinge gebeurtenis die geluk brengt ( als een plotselinge kans om geld te verdienen )

 • "De vraag naar testen heeft een hausse veroorzaakt voor die niet-gereglementeerde laboratoria waar dozen met specimenpotten worden verwerkt als een assemblagelijn"
  synoniem:
 • boem
 • ,
 • bonanza
 • ,
 • goudkoorts
 • ,
 • jus
 • ,
 • godsend
 • ,
 • manna uit de hemel
 • ,
 • meevaller
 • ,
 • bunce

4. A pole carrying an overhead microphone projected over a film or tv set

  synonym:
 • boom
 • ,
 • microphone boom

4. Een paal met een bovenliggende microfoon geprojecteerd over een film of tv

  synoniem:
 • boem
 • ,
 • microfoon boem

5. Any of various more-or-less horizontal spars or poles used to extend the foot of a sail or for handling cargo or in mooring

  synonym:
 • boom

5. Een van de verschillende min of meer horizontale spars of palen die worden gebruikt om de voet van een zeil uit te breiden of voor het hanteren van vracht of bij het afmeren

  synoniem:
 • boem

verb

1. Make a resonant sound, like artillery

 • "His deep voice boomed through the hall"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • din

1. Maak een resonerend geluid, zoals artillerie

 • "Zijn diepe stem bloeide door de hal"
  synoniem:
 • boem
 • ,
 • din

2. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

2. Hard geraakt

 • "Hij sloeg een homer met 3 runs"
  synoniem:
 • smash
 • ,
 • nagel
 • ,
 • boem
 • ,
 • ontploffing

3. Be the case that thunder is being heard

 • "Whenever it thunders, my dog crawls under the bed"
  synonym:
 • thunder
 • ,
 • boom

3. Het geval dat donder wordt gehoord

 • "Telkens als het dondert, kruipt mijn hond onder het bed"
  synoniem:
 • donder
 • ,
 • boem

4. Make a deep hollow sound

 • "Her voice booms out the words of the song"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • boom out

4. Maak een diep hol geluid

 • "Haar stem komt uit de woorden van het lied"
  synoniem:
 • boem
 • ,
 • boem uit

5. Grow vigorously

 • "The deer population in this town is thriving"
 • "Business is booming"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • thrive
 • ,
 • flourish
 • ,
 • expand

5. Krachtig groeien

 • "De hertenpopulatie in deze stad bloeit"
 • "Zaken zijn booming"
  synoniem:
 • boem
 • ,
 • gedijen
 • ,
 • bloeien
 • ,
 • uitbreiden

Examples of using

The Japanese economy was in an unprecedented boom at that time.
De Japanse economie verkeerde op dat moment in een ongekende hausse.