Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "board" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bord" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Board

[Raad]
/bɔrd/

noun

1. A committee having supervisory powers

 • "The board has seven members"
  synonym:
 • board

1. Een commissie met toezichthoudende bevoegdheden

 • "Het bestuur heeft zeven leden"
  synoniem:
 • bestuur

2. A stout length of sawn timber

 • Made in a wide variety of sizes and used for many purposes
  synonym:
 • board
 • ,
 • plank

2. Een stevige lengte van gezaagd hout

 • Gemaakt in een grote verscheidenheid aan maten en voor vele doeleinden gebruikt
  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • plank

3. A flat piece of material designed for a special purpose

 • "He nailed boards across the windows"
  synonym:
 • board

3. Een plat stuk materiaal ontworpen voor een speciaal doel

 • "Hij spijkerde planken over de ramen"
  synoniem:
 • bestuur

4. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

4. Eten of maaltijden in het algemeen

 • "Ze zet een fijne tafel"
 • "Kamer en kost"
  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • tafel

5. A vertical surface on which information can be displayed to public view

  synonym:
 • display panel
 • ,
 • display board
 • ,
 • board

5. Een verticaal oppervlak waarop informatie aan het publiek kan worden getoond

  synoniem:
 • display paneel
 • ,
 • displaybord
 • ,
 • bestuur

6. A table at which meals are served

 • "He helped her clear the dining table"
 • "A feast was spread upon the board"
  synonym:
 • dining table
 • ,
 • board

6. Een tafel waar maaltijden worden geserveerd

 • "Hij hielp haar de eettafel schoon te maken"
 • "Er werd een feest op het bord verspreid"
  synoniem:
 • eettafel
 • ,
 • bestuur

7. Electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices

 • "He checked the instrument panel"
 • "Suddenly the board lit up like a christmas tree"
  synonym:
 • control panel
 • ,
 • instrument panel
 • ,
 • control board
 • ,
 • board
 • ,
 • panel

7. Elektrisch apparaat bestaande uit een vlak geïsoleerd oppervlak dat schakelaars en wijzerplaten en meters bevat voor het regelen van andere elektrische apparaten

 • "Hij controleerde het instrumentenpaneel"
 • "Plotseling lichtte het bord op als een kerstboom"
  synoniem:
 • bedieningspaneel
 • ,
 • instrumentenpaneel
 • ,
 • controle bord
 • ,
 • bestuur
 • ,
 • paneel

8. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

8. Een printplaat die in uitbreidingsslots op een computer kan worden geplaatst om de mogelijkheden van de computer te vergroten

  synoniem:
 • printplaat
 • ,
 • circuitkaart
 • ,
 • bestuur
 • ,
 • kaart
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • toevoegen

9. A flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

 • "He got out the board and set up the pieces"
  synonym:
 • board
 • ,
 • gameboard

9. Een plat draagbaar oppervlak ( meestal rechthoekig ) ontworpen voor bordspellen

 • "Hij haalde het bord tevoorschijn en zette de stukken op"
  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • speelbord

verb

1. Get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

  synonym:
 • board
 • ,
 • get on

1. Aan boord komen van ( treinen, bussen, schepen, vliegtuigen, enz. )

  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • ga verder

2. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

2. Leef en neem uw maaltijden in of in

 • "Ze kamers in een oud pension"
  synoniem:
 • bestuur
 • ,
 • kamer

3. Lodge and take meals (at)

  synonym:
 • board

3. Logeren en maaltijden nemen ( bij )

  synoniem:
 • bestuur

4. Provide food and lodging (for)

 • "The old lady is boarding three men"
  synonym:
 • board

4. Voorzien in voedsel en onderdak ( voor )

 • "De oude dame gaat aan boord van drie mannen"
  synoniem:
 • bestuur

Examples of using

What do they charge for room and board?
Wat vragen ze voor kost en inwoning?
Tom was not allowed to board the plane because he did not hold a valid travel document.
Tom mocht niet aan boord van het vliegtuig omdat hij niet in het bezit was van een geldig reisdocument.
The matter is coming up before the board of executives tomorrow.
De zaak komt morgen voor de raad van bestuur.