Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "black" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zwart" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Black

[Zwart]
/blæk/

noun

1. The quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white)

  synonym:
 • black
 • ,
 • blackness
 • ,
 • inkiness

1. De kwaliteit of toestand van de achromatische kleur van de minste lichtheid ( met de minste gelijkenis met wit )

  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • zwartheid
 • ,
 • inkt

2. Total absence of light

 • "They fumbled around in total darkness"
 • "In the black of night"
  synonym:
 • total darkness
 • ,
 • lightlessness
 • ,
 • blackness
 • ,
 • pitch blackness
 • ,
 • black

2. Totale afwezigheid van licht

 • "Ze rommelden rond in totale duisternis"
 • "In het zwart van de nacht"
  synoniem:
 • totale duisternis
 • ,
 • lichtheid
 • ,
 • zwartheid
 • ,
 • pik zwartheid
 • ,
 • zwart

3. British chemist who identified carbon dioxide and who formulated the concepts of specific heat and latent heat (1728-1799)

  synonym:
 • Black
 • ,
 • Joseph Black

3. Britse chemicus die kooldioxide identificeerde en die de concepten van specifieke warmte en latente warmte formuleerde ( 1728-1799 )

  synoniem:
 • Zwart
 • ,
 • Joseph Black

4. Popular child actress of the 1930's (born in 1928)

  synonym:
 • Black
 • ,
 • Shirley Temple Black
 • ,
 • Shirley Temple

4. Populaire kindactrice uit de jaren 30 ( geboren in 1928 )

  synoniem:
 • Zwart
 • ,
 • Shirley Temple Black
 • ,
 • Shirley Temple

5. A person with dark skin who comes from africa (or whose ancestors came from africa)

  synonym:
 • Black
 • ,
 • Black person
 • ,
 • blackamoor
 • ,
 • Negro
 • ,
 • Negroid

5. Een persoon met een donkere huid die uit afrika komt ( of wiens voorouders uit afrika kwamen )

  synoniem:
 • Zwart
 • ,
 • Zwarte persoon
 • ,
 • blackamoor
 • ,
 • Negro
 • ,
 • Negroid

6. (board games) the darker pieces

  synonym:
 • black

6. ( bordspellen ) de donkere stukken

  synoniem:
 • zwart

7. Black clothing (worn as a sign of mourning)

 • "The widow wore black"
  synonym:
 • black

7. Zwarte kleding ( gedragen als teken van rouw )

 • "De weduwe droeg zwart"
  synoniem:
 • zwart

verb

1. Make or become black

 • "The smoke blackened the ceiling"
 • "The ceiling blackened"
  synonym:
 • blacken
 • ,
 • melanize
 • ,
 • melanise
 • ,
 • nigrify
 • ,
 • black

1. Zwart maken of worden

 • "De rook maakte het plafond zwart"
 • "Het plafond is zwart geworden"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • melaniseren
 • ,
 • nigreren

adjective

1. Being of the achromatic color of maximum darkness

 • Having little or no hue owing to absorption of almost all incident light
 • "Black leather jackets"
 • "As black as coal"
 • "Rich black soil"
  synonym:
 • black

1. Zijnde van de achromatische kleur van maximale duisternis

 • Weinig of geen tint hebben als gevolg van absorptie van bijna al het invallend licht
 • "Zwarte leren jassen"
 • "Zo zwart als steenkool"
 • "Rijke zwarte grond"
  synoniem:
 • zwart

2. Of or belonging to a racial group having dark skin especially of sub-saharan african origin

 • "A great people--a black people--...injected new meaning and dignity into the veins of civilization"- martin luther king jr.
  synonym:
 • black

2. Van of behorend tot een raciale groep met een donkere huid, met name van sub-sahara afrikaanse afkomst

 • "Een groot volk - een zwart volk - ... injecteerde nieuwe betekenis en waardigheid in de aderen van de beschaving" - martin luther king jr.
  synoniem:
 • zwart

3. Marked by anger or resentment or hostility

 • "Black looks"
 • "Black words"
  synonym:
 • black

3. Gekenmerkt door woede of wrok of vijandigheid

 • "Zwarte looks"
 • "Zwarte woorden"
  synoniem:
 • zwart

4. Offering little or no hope

 • "The future looked black"
 • "Prospects were bleak"
 • "Life in the aran islands has always been bleak and difficult"- j.m.synge
 • "Took a dim view of things"
  synonym:
 • black
 • ,
 • bleak
 • ,
 • dim

4. Weinig of geen hoop bieden

 • "De toekomst zag er zwart uit"
 • "Vooruitzichten waren somber"
 • "Het leven op de aran-eilanden is altijd somber en moeilijk geweest" - j.m. synge
 • "Nam een vage kijk op de dingen"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • somber
 • ,
 • dim

5. Stemming from evil characteristics or forces

 • Wicked or dishonorable
 • "Black deeds"
 • "A black lie"
 • "His black heart has concocted yet another black deed"
 • "Darth vader of the dark side"
 • "A dark purpose"
 • "Dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-thomas hardy
  synonym:
 • black
 • ,
 • dark
 • ,
 • sinister

5. Voortkomend uit slechte kenmerken of krachten

 • Slecht of oneervol
 • "Zwarte daden"
 • "Een zwarte leugen"
 • "Zijn zwarte hart heeft weer een zwarte daad verzonnen"
 • "Darth vader van de donkere kant"
 • "Een donker doel"
 • "Donkere onderstromen van etnische vijandigheid"
 • "Het plan van een of andere sinistere intelligentie die erop uit is hem te straffen" - thomas hardy
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • donker
 • ,
 • sinister

6. (of events) having extremely unfortunate or dire consequences

 • Bringing ruin
 • "The stock market crashed on black friday"
 • "A calamitous defeat"
 • "The battle was a disastrous end to a disastrous campaign"
 • "Such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory"- charles darwin
 • "It is fatal to enter any war without the will to win it"- douglas macarthur
 • "A fateful error"
  synonym:
 • black
 • ,
 • calamitous
 • ,
 • disastrous
 • ,
 • fatal
 • ,
 • fateful

6. ( van gebeurtenissen ) met uiterst ongelukkige of ernstige gevolgen

 • Verpesten
 • "De aandelenmarkt crashte op black friday"
 • "Een rampzalige nederlaag"
 • "De strijd was een rampzalig einde aan een rampzalige campagne"
 • "Zulke leerstellingen zouden, als ze waar zijn, absoluut fataal zijn voor mijn theorie" - charles darwin
 • "Het is dodelijk om een oorlog aan te gaan zonder de wil om die te winnen" - douglas macarthur
 • "Een noodlottige fout"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • rampzalig
 • ,
 • dodelijk
 • ,
 • noodlottig

7. (of the face) made black especially as with suffused blood

 • "A face black with fury"
  synonym:
 • black
 • ,
 • blackened

7. ( van het gezicht ) zwart gemaakt, vooral als bij voldoende bloed

 • "Een gezicht zwart van woede"
  synoniem:
 • zwart

8. Extremely dark

 • "A black moonless night"
 • "Through the pitch-black woods"
 • "It was pitch-dark in the cellar"
  synonym:
 • black
 • ,
 • pitch-black
 • ,
 • pitch-dark

8. Extreem donker

 • "Een zwarte maanloze nacht"
 • "Door het pikzwarte bos"
 • "Het was pikdonker in de kelder"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • pikzwart
 • ,
 • pitch-dark

9. Harshly ironic or sinister

 • "Black humor"
 • "A grim joke"
 • "Grim laughter"
 • "Fun ranging from slapstick clowning ... to savage mordant wit"
  synonym:
 • black
 • ,
 • grim
 • ,
 • mordant

9. Hard ironisch of sinister

 • "Zwarte humor"
 • "Een grimmige grap"
 • "Grimmig gelach"
 • "Leuk variërend van slapstick clownerie ... tot woeste bijtende humor"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • grimmig
 • ,
 • bijtend

10. (of intelligence operations) deliberately misleading

 • "Black propaganda"
  synonym:
 • black

10. ( van inlichtingenoperaties ) opzettelijk misleidend

 • "Zwarte propaganda"
  synoniem:
 • zwart

11. Distributed or sold illicitly

 • "The black economy pays no taxes"
  synonym:
 • bootleg
 • ,
 • black
 • ,
 • black-market
 • ,
 • contraband
 • ,
 • smuggled

11. Illegaal gedistribueerd of verkocht

 • "De zwarte economie betaalt geen belastingen"
  synoniem:
 • bootleg
 • ,
 • zwart
 • ,
 • zwarte markt
 • ,
 • smokkelwaar
 • ,
 • gesmokkeld

12. (used of conduct or character) deserving or bringing disgrace or shame

 • "Man...has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands"- rachel carson
 • "An ignominious retreat"
 • "Inglorious defeat"
 • "An opprobrious monument to human greed"
 • "A shameful display of cowardice"
  synonym:
 • black
 • ,
 • disgraceful
 • ,
 • ignominious
 • ,
 • inglorious
 • ,
 • opprobrious
 • ,
 • shameful

12. ( gebruikt van gedrag of karakter ) verdient of brengt schande of schaamte

 • "Man ... heeft een van zijn zwartste platen geschreven als torpedobootjager op de oceanische eilanden" - rachel carson
 • "Een smadelijk toevluchtsoord"
 • "Inglorieuze nederlaag"
 • "Een opprobrious monument voor menselijke hebzucht"
 • "Een beschamende vertoning van lafheid"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • schandelijk
 • ,
 • roemloos
 • ,
 • onbarmhartig
 • ,
 • beschamend

13. (of coffee) without cream or sugar

  synonym:
 • black

13. ( koffie ) zonder room of suiker

  synoniem:
 • zwart

14. Soiled with dirt or soot

 • "With feet black from playing outdoors"
 • "His shirt was black within an hour"
  synonym:
 • black
 • ,
 • smutty

14. Vervuild met vuil of roet

 • "Met zwarte voeten van buiten spelen"
 • "Zijn shirt was binnen een uur zwart"
  synoniem:
 • zwart
 • ,
 • vies

Examples of using

My whole body is black and blue.
Mijn hele lichaam is zwart en blauw.
Tom was wearing mirrored sunglasses and a black baseball cap.
Tom droeg een gespiegelde zonnebril en een zwarte baseballpet.
How many black and white movies have you watched?
Hoeveel zwart-witfilms heb je bekeken?