Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bit" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bit" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Bit

[Beetje]
/bɪt/

noun

1. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

1. Een klein stukje of een hoeveelheid van iets

 • "Een kopje thee"
 • "Een beetje papier"
 • "Een beetje pluis"
 • "Ik heb hem een beetje aan mijn hoofd gegeven"
  synoniem:
 • plek
 • ,
 • beetje

2. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

2. Een klein fragment van iets dat van het geheel is afgebroken

 • "Een beetje steen ving hem in de ogen"
  synoniem:
 • beetje
 • ,
 • chip
 • ,
 • vlok
 • ,
 • fleck
 • ,
 • schroot

3. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

3. Voor onbepaalde tijd

 • "Wacht even"
 • "In een mo"
 • "Het duurt maar een minuut"
 • "In een klein beetje"
  synoniem:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minuut
 • ,
 • tweede
 • ,
 • beetje

4. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

4. Een soort voorbeeld

 • "Het was een mooi stuk werk"
 • "Hij had een beetje geluk"
  synoniem:
 • stuk
 • ,
 • beetje

5. Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

 • "The horse was not accustomed to a bit"
  synonym:
 • bit

5. Stuk metaal dat door teugels in de mond van het paard wordt gehouden en dat tijdens het rijden het paard bestuurt

 • "Het paard was helemaal niet gewend"
  synoniem:
 • beetje

6. A unit of measurement of information (from binary + digit)

 • The amount of information in a system having two equiprobable states
 • "There are 8 bits in a byte"
  synonym:
 • bit

6. Een meeteenheid van informatie ( uit binair + cijfer )

 • De hoeveelheid informatie in een systeem met twee uitrustbare staten
 • "Er zijn 8 bits in een byte"
  synoniem:
 • beetje

7. A small amount of solid food

 • A mouthful
 • "All they had left was a bit of bread"
  synonym:
 • morsel
 • ,
 • bit
 • ,
 • bite

7. Een kleine hoeveelheid vast voedsel

 • Een mondvol
 • "Alles wat ze nog hadden was een beetje brood"
  synoniem:
 • hapel
 • ,
 • beetje
 • ,
 • bijten

8. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

8. Een klein fragment

 • "Hoorde flarden van hun gesprek"
  synoniem:
 • rukken
 • ,
 • beetje

9. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

9. Een korte theatrale uitvoering die deel uitmaakt van een langer programma

 • "Hij deed elke avond drie keer zijn daad"
 • "Ze had een pakkende kleine routine"
 • "Het was een van de beste nummers die hij ooit heeft gedaan"
  synoniem:
 • handelen
 • ,
 • routine
 • ,
 • nummer
 • ,
 • draaien
 • ,
 • beetje

10. The part of a key that enters a lock and lifts the tumblers

  synonym:
 • bit

10. Het deel van een sleutel dat een slot binnendringt en de bekers optilt

  synoniem:
 • beetje

11. The cutting part of a drill

 • Usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
 • "He looked around for the right size bit"
  synonym:
 • bit

11. Het snijgedeelte van een boor

 • Meestal puntig en met schroefdraad en vervangbaar in een beugel of bitstock of boorpers
 • "Hij keek om zich heen naar het juiste maatje"
  synoniem:
 • beetje

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Ben je niet te romantisch, Mary?
I think a bit of anger is better for you than worry.
Ik denk dat een beetje woede beter voor je is dan zorgen maken.
I suppose I could wait a little bit longer.
Ik denk dat ik nog wat langer kan wachten.