Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bind" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bind" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bind

[Bind]
/baɪnd/

noun

1. Something that hinders as if with bonds

  synonym:
 • bind

1. Iets dat belemmert als bij banden

  synoniem:
 • binden

verb

1. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

1. Stevig vasthouden

 • "Zal dit behang aan de muur hechten?"
  synoniem:
 • vasthouden
 • ,
 • houd vast
 • ,
 • obligatie
 • ,
 • binden
 • ,
 • stok
 • ,
 • vasthouden aan

2. Create social or emotional ties

 • "The grandparents want to bond with the child"
  synonym:
 • bind
 • ,
 • tie
 • ,
 • attach
 • ,
 • bond

2. Creëer sociale of emotionele banden

 • "De grootouders willen een band met het kind krijgen"
  synoniem:
 • binden
 • ,
 • gelijkspel
 • ,
 • bevestigen
 • ,
 • obligatie

3. Make fast

 • Tie or secure, with or as if with a rope
 • "The chinese would bind the feet of their women"
  synonym:
 • bind

3. Snel maken

 • Vastbinden of vastzetten, met of alsof met een touw
 • "De chinezen zouden de voeten van hun vrouwen binden"
  synoniem:
 • binden

4. Wrap around with something so as to cover or enclose

  synonym:
 • bind
 • ,
 • bandage

4. Wikkelen met iets om te bedekken of in te sluiten

  synoniem:
 • binden
 • ,
 • verband

5. Secure with or as if with ropes

 • "Tie down the prisoners"
 • "Tie up the old newspapers and bring them to the recycling shed"
  synonym:
 • tie down
 • ,
 • tie up
 • ,
 • bind
 • ,
 • truss

5. Veilig met of alsof met touwen

 • "Bind de gevangenen vast"
 • "Bind de oude kranten vast en breng ze naar de recyclingschuur"
  synoniem:
 • vastbinden
 • ,
 • binden
 • ,
 • truss

6. Bind by an obligation

 • Cause to be indebted
 • "He's held by a contract"
 • "I'll hold you by your promise"
  synonym:
 • oblige
 • ,
 • bind
 • ,
 • hold
 • ,
 • obligate

6. Binden door een verplichting

 • Reden tot schulden
 • "Hij heeft een contract"
 • "Ik zal je bij je belofte houden"
  synoniem:
 • verplicht
 • ,
 • binden
 • ,
 • vasthouden
 • ,
 • verplichten

7. Provide with a binding

 • "Bind the books in leather"
  synonym:
 • bind

7. Voorzien van een binding

 • "Bind de boeken in leer"
  synoniem:
 • binden

8. Fasten or secure with a rope, string, or cord

 • "They tied their victim to the chair"
  synonym:
 • tie
 • ,
 • bind

8. Vastmaken of vastzetten met een touw, touw of koord

 • "Ze hebben hun slachtoffer aan de stoel vastgebonden"
  synoniem:
 • gelijkspel
 • ,
 • binden

9. Form a chemical bond with

 • "The hydrogen binds the oxygen"
  synonym:
 • bind

9. Een chemische binding vormen met

 • "De waterstof bindt de zuurstof"
  synoniem:
 • binden

10. Cause to be constipated

 • "These foods tend to constipate you"
  synonym:
 • constipate
 • ,
 • bind

10. Oorzaak verstopt

 • "Deze voedingsmiddelen hebben de neiging je te verstoppen"
  synoniem:
 • constiperen
 • ,
 • binden

Examples of using

It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive manifestations of their aggressiveness.
Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal verliefde mensen met elkaar te verbinden, zolang er andere mensen overblijven om manifestaties van hun agressiviteit te ontvangen.