Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bill" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "factuur" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bill

[Bill]
/bɪl/

noun

1. A statute in draft before it becomes law

 • "They held a public hearing on the bill"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • measure

1. Een statuut in ontwerp voordat het wet wordt

 • "Ze hebben een openbare hoorzitting gehouden over het wetsvoorstel"
  synoniem:
 • rekening
 • ,
 • meten

2. An itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

 • "He paid his bill and left"
 • "Send me an account of what i owe"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • account
 • ,
 • invoice

2. Een gespecificeerde staat van geld verschuldigd voor verzonden goederen of geleverde diensten

 • "Hij betaalde zijn rekening en vertrok"
 • "Stuur me een verslag van wat ik verschuldigd ben"
  synoniem:
 • rekening
 • ,
 • factuur

3. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

3. Een stuk papiergeld ( speciaal een uitgegeven door een centrale bank )

 • "Hij trok vijf biljetten van duizend zloty af"
  synoniem:
 • rekening
 • ,
 • notitie
 • ,
 • overheidsnota
 • ,
 • bankrekening
 • ,
 • bankbiljet
 • ,
 • Federal Reserve-nota
 • ,
 • dollar

4. The entertainment offered at a public presentation

  synonym:
 • bill

4. Het entertainment dat wordt aangeboden tijdens een openbare presentatie

  synoniem:
 • rekening

5. An advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

 • "He mailed the circular to all subscribers"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • handbill
 • ,
 • bill
 • ,
 • broadside
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flier
 • ,
 • flyer
 • ,
 • throwaway

5. Een advertentie ( meestal gedrukt op een pagina of in een bijsluiter ) bedoeld voor brede verspreiding

 • "Hij mailde de circulaire naar alle abonnees"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • handbill
 • ,
 • rekening
 • ,
 • breed
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • vlieger
 • ,
 • flyer
 • ,
 • weggooien

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. Een bord gepost op een openbare plaats als advertentie

 • "Een poster adverteerde de komende attracties"
  synoniem:
 • poster
 • ,
 • posten
 • ,
 • plakkaat
 • ,
 • kennisgeving
 • ,
 • rekening
 • ,
 • kaart

7. A list of particulars (as a playbill or bill of fare)

  synonym:
 • bill

7. Een lijst met bijzonderheden ( als speelbrief of tarief )

  synoniem:
 • rekening

8. A long-handled saw with a curved blade

 • "He used a bill to prune branches off of the tree"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • billhook

8. Een zaag met lange steel en een gebogen mes

 • "Hij gebruikte een rekening om takken van de boom te snoeien"
  synoniem:
 • rekening
 • ,
 • billhook

9. A brim that projects to the front to shade the eyes

 • "He pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • peak
 • ,
 • eyeshade
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

9. Een rand die naar voren projecteert om de ogen te verduisteren

 • "Hij haalde de rekening van zijn pet naar beneden en sjokte vooruit"
  synoniem:
 • rekening
 • ,
 • piek
 • ,
 • oogschaduw
 • ,
 • vizier
 • ,
 • vizor

10. Horny projecting mouth of a bird

  synonym:
 • beak
 • ,
 • bill
 • ,
 • neb
 • ,
 • nib
 • ,
 • pecker

10. Geile uitstekende mond van een vogel

  synoniem:
 • snavel
 • ,
 • rekening
 • ,
 • neb
 • ,
 • penpunt
 • ,
 • pik

verb

1. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

1. Vraag betaling

 • "Zal ik in rekening worden gebracht voor deze service?"
 • "We werden 4 nachten gefactureerd in het hotel, hoewel we slechts 3 nachten verbleven"
  synoniem:
 • kosten
 • ,
 • rekening

2. Advertise especially by posters or placards

 • "He was billed as the greatest tenor since caruso"
  synonym:
 • bill

2. Adverteer vooral door posters of borden

 • "Hij werd aangekondigd als de grootste tenor sinds caruso"
  synoniem:
 • rekening

3. Publicize or announce by placards

  synonym:
 • placard
 • ,
 • bill

3. Publiceren of aankondigen door borden

  synoniem:
 • plakkaat
 • ,
 • rekening

Examples of using

They rushed the bill through.
Ze hebben de rekening doorgenomen.
I forgot to pay the electric bill.
Ik ben vergeten de elektriciteitsrekening te betalen.
Tom paid the bill and pocketed the change.
Tom betaalde de rekening en stak de wissel in.