Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "basic" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "basis" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Basic

[Basis]
/besɪk/

noun

1. A popular programming language that is relatively easy to learn

 • An acronym for beginner's all-purpose symbolic instruction code
 • No longer in general use
  synonym:
 • BASIC

1. Een populaire programmeertaal die relatief gemakkelijk te leren is

 • Een acroniem voor symbolische instructiecode voor beginners
 • Niet meer in algemeen gebruik
  synoniem:
 • BASIS

2. (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant

  synonym:
 • basic
 • ,
 • staple

2. ( meestal meervoud ) een noodzakelijke grondstof waarvoor de vraag constant is

  synoniem:
 • basis
 • ,
 • nietjes

adjective

1. Pertaining to or constituting a base or basis

 • "A basic fact"
 • "The basic ingredients"
 • "Basic changes in public opinion occur because of changes in priorities"
  synonym:
 • basic

1. Betrekking hebben op of vormen van een basis of basis

 • "Een basisfeit"
 • "De basisingrediënten"
 • "Basisveranderingen in de publieke opinie vinden plaats als gevolg van veranderingen in prioriteiten"
  synoniem:
 • basis

2. Reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality

 • "A basic story line"
 • "A canonical syllable pattern"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • canonic
 • ,
 • canonical

2. Gereduceerd tot de eenvoudigste en belangrijkste vorm die mogelijk is zonder verlies van algemeenheid

 • "Een basisverhaallijn"
 • "Een canoniek lettergreeppatroon"
  synoniem:
 • basis
 • ,
 • canonisch
 • ,
 • canoniek

3. Serving as a base or starting point

 • "A basic course in russian"
 • "Basic training for raw recruits"
 • "A set of basic tools"
 • "An introductory art course"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • introductory

3. Dient als basis of startpunt

 • "Een basiscursus russisch"
 • "Basistraining voor ruwe rekruten"
 • "Een set basishulpmiddelen"
 • "Een inleidende kunstcursus"
  synoniem:
 • basis
 • ,
 • inleidend

4. Of or denoting or of the nature of or containing a base

  synonym:
 • basic

4. Of aanduiding of van de aard van of met een basis

  synoniem:
 • basis

Examples of using

By second grade, students are expected to have basic reading and writing skills.
In het tweede leerjaar wordt van studenten verwacht dat ze basis lees- en schrijfvaardigheid hebben.
It's one of the basic human instincts.
Het is een van de fundamentele menselijke instincten.
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.
Misschien zijn onze basisvijf zintuigen in een ander universum nutteloos en hebben we totaal verschillende zintuigen nodig.