Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "away" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "weg" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Away

[Weg]
/əwe/

adjective

1. Not present

 • Having left
 • "He's away right now"
 • "You must not allow a stranger into the house when your mother is away"
  synonym:
 • away(p)

1. Niet aanwezig

 • Vertrokken
 • "Hij is nu weg"
 • "Je mag een vreemde niet het huis binnenlaten als je moeder weg is"
  synoniem:
 • weg ( p )

2. Used of an opponent's ground

 • "An away game"
  synonym:
 • away

2. Gebruikt van de grond van een tegenstander

 • "Een uitwedstrijd"
  synoniem:
 • weg

3. (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter

 • "The pitch was away (or wide)"
 • "An outside pitch"
  synonym:
 • away
 • ,
 • outside

3. ( van een honkbalveld ) aan de andere kant van de thuisplaat van de slagman

 • "De toonhoogte was weg ( of breed )"
 • "Een buitenplaats"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • buiten

adverb

1. From a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

 • "Ran away from the lion"
 • "Wanted to get away from there"
 • "Sent the children away to boarding school"
 • "The teacher waved the children away from the dead animal"
 • "Went off to school"
 • "They drove off"
 • "Go forth and preach"
  synonym:
 • away
 • ,
 • off
 • ,
 • forth

1. Van een bepaald ding of plaats of positie ( `forth 'is verouderd )

 • "Weggelopen van de leeuw"
 • "Wilde daar wegkomen"
 • "Stuurde de kinderen weg naar kostschool"
 • "De leraar zwaaide de kinderen weg van het dode dier"
 • "Ging naar school"
 • "Ze reden weg"
 • "Ga heen en predik"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • uit
 • ,
 • naar voren

2. From one's possession

 • "He gave out money to the poor"
 • "Gave away the tickets"
  synonym:
 • away
 • ,
 • out

2. Van iemands bezit

 • "Hij gaf geld uit aan de armen"
 • "Gaf de kaartjes weg"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • uit

3. Out of the way (especially away from one's thoughts)

 • "Brush the objections aside"
 • "Pushed all doubts away"
  synonym:
 • aside
 • ,
 • away

3. Uit de weg ( vooral weg van iemands gedachten )

 • "Verwijder de bezwaren"
 • "Duwde alle twijfels weg"
  synoniem:
 • opzij
 • ,
 • weg

4. Out of existence

 • "The music faded away"
 • "Tried to explain away the affair of the letter"- h.e.scudder
 • "Idled the hours away"
 • "Her fingernails were worn away"
  synonym:
 • away

4. Uit het bestaan

 • "De muziek vervaagde"
 • "Probeerde de affaire van de brief weg te leggen" - h.e. scudder
 • "Heeft de uren verwijderd"
 • "Haar vingernagels waren weggesleten"
  synoniem:
 • weg

5. At a distance in space or time

 • "The boat was 5 miles off (or away)"
 • "The party is still 2 weeks off (or away)"
 • "Away back in the 18th century"
  synonym:
 • off
 • ,
 • away

5. Op afstand in ruimte of tijd

 • "De boot was 5 mijl uit ( of weg )"
 • "Het feest is nog 2 weken vrij ( of weg )"
 • "Weg in de 18e eeuw"
  synoniem:
 • uit
 • ,
 • weg

6. Indicating continuing action

 • Continuously or steadily
 • "He worked away at the project for more than a year"
 • "The child kept hammering away as if his life depended on it"
  synonym:
 • away

6. Wijst op voortdurende actie

 • Continu of gestaag
 • "Hij werkte meer dan een jaar weg bij het project"
 • "Het kind bleef maar hameren alsof zijn leven ervan afhing"
  synoniem:
 • weg

7. So as to be removed or gotten rid of

 • "Cleared the mess away"
 • "The rotted wood had to be cut away"
  synonym:
 • away

7. Om verwijderd of verwijderd te worden

 • "De rommel weggeruimd"
 • "Het verrotte hout moest worden weggesneden"
  synoniem:
 • weg

8. Freely or at will

 • "Fire away!"
  synonym:
 • away

8. Vrij of naar believen

 • "Vuur weg!"
  synoniem:
 • weg

9. In or into a proper place (especially for storage or safekeeping)

 • "Put the toys away"
 • "Her jewels are locked away in a safe"
 • "Filed the letter away"
  synonym:
 • away

9. Op of op de juiste plaats ( speciaal voor opslag of bewaring )

 • "Leg het speelgoed weg"
 • "Haar juwelen zijn opgesloten in een kluis"
 • "De brief weggevaagd"
  synoniem:
 • weg

10. In a different direction

 • "Turn aside"
 • "Turn away one's face"
 • "Glanced away"
  synonym:
 • away
 • ,
 • aside

10. In een andere richting

 • "Afslaan"
 • "Draai je gezicht weg"
 • "Glanste weg"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • opzij

11. In reserve

 • Not for immediate use
 • "Started setting aside money to buy a car"
 • "Put something by for her old age"
 • "Has a nest egg tucked away for a rainy day"
  synonym:
 • aside
 • ,
 • by
 • ,
 • away

11. In reserve

 • Niet voor onmiddellijk gebruik
 • "Begon geld opzij te zetten om een auto te kopen"
 • "Leg iets voor haar ouderdom"
 • "Heeft een nestei weggestopt voor een regenachtige dag"
  synoniem:
 • opzij
 • ,
 • door
 • ,
 • weg

Examples of using

Don't let Tom run away.
Laat Tom niet wegrennen.
Don't let your imagination run away with you.
Laat je fantasie niet met je weglopen.
I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Ik begrijp dat Tom veel heeft gezouten voor zijn oude dag.