Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "authority" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "autoriteit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Authority

[Autoriteit]
/əθɔrəti/

noun

1. The power or right to give orders or make decisions

 • "He has the authority to issue warrants"
 • "Deputies are given authorization to make arrests"
 • "A place of potency in the state"
  synonym:
 • authority
 • ,
 • authorization
 • ,
 • authorisation
 • ,
 • potency
 • ,
 • dominance
 • ,
 • say-so

1. De bevoegdheid of het recht om bevelen te geven of beslissingen te nemen

 • "Hij heeft de bevoegdheid om warrants uit te vaardigen"
 • "Afgevaardigden krijgen toestemming om arrestaties uit te voeren"
 • "Een plaats van potentie in de staat"
  synoniem:
 • autoriteit
 • ,
 • autorisatie
 • ,
 • potentie
 • ,
 • dominantie
 • ,
 • zeg het

2. (usually plural) persons who exercise (administrative) control over others

 • "The authorities have issued a curfew"
  synonym:
 • authority

2. ( gewoonlijk meervoud ) personen die ( administratieve ) controle uitoefenen over anderen

 • "De autoriteiten hebben een avondklok afgegeven"
  synoniem:
 • autoriteit

3. An expert whose views are taken as definitive

 • "He is an authority on corporate law"
  synonym:
 • authority

3. Een deskundige wiens mening als definitief wordt beschouwd

 • "Hij is een autoriteit op het gebied van ondernemingsrecht"
  synoniem:
 • autoriteit

4. Freedom from doubt

 • Belief in yourself and your abilities
 • "His assurance in his superiority did not make him popular"
 • "After that failure he lost his confidence"
 • "She spoke with authority"
  synonym:
 • assurance
 • ,
 • self-assurance
 • ,
 • confidence
 • ,
 • self-confidence
 • ,
 • authority
 • ,
 • sureness

4. Vrijheid van twijfel

 • Geloof in jezelf en je capaciteiten
 • "Zijn verzekering in zijn superioriteit maakte hem niet populair"
 • "Na die mislukking verloor hij zijn vertrouwen"
 • "Ze sprak met autoriteit"
  synoniem:
 • zekerheid
 • ,
 • zelfverzekerdheid
 • ,
 • vertrouwen
 • ,
 • zelfvertrouwen
 • ,
 • autoriteit

5. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

5. Een administratieve eenheid van de overheid

 • "De central intelligence agency"
 • "Het census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synoniem:
 • agentschap
 • ,
 • federale instantie
 • ,
 • overheidsinstantie
 • ,
 • bureau
 • ,
 • kantoor
 • ,
 • autoriteit

6. Official permission or approval

 • "Authority for the program was renewed several times"
  synonym:
 • authority
 • ,
 • authorization
 • ,
 • authorisation
 • ,
 • sanction

6. Officiële toestemming of goedkeuring

 • "De autoriteit voor het programma is meerdere keren vernieuwd"
  synoniem:
 • autoriteit
 • ,
 • autorisatie
 • ,
 • sanctie

7. An authoritative written work

 • "This book is the final authority on the life of milton"
  synonym:
 • authority

7. Een gezaghebbend geschreven werk

 • "Dit boek is de laatste autoriteit in het leven van milton"
  synoniem:
 • autoriteit

Examples of using

I got this on good authority.
Ik heb dit op goed gezag.
You have overstepped your authority.
Je hebt je autoriteit overschreden.
She has overstepped her authority.
Ze heeft haar autoriteit overschreden.