Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "atmosphere" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sfeer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Atmosphere

[Sfeer]
/ætməsfɪr/

noun

1. A particular environment or surrounding influence

 • "There was an atmosphere of excitement"
  synonym:
 • atmosphere
 • ,
 • ambiance
 • ,
 • ambience

1. Een bepaalde omgeving of omringende invloed

 • "Er was een sfeer van opwinding"
  synoniem:
 • sfeer
 • ,
 • ambiance

2. A unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade

  synonym:
 • standard atmosphere
 • ,
 • atmosphere
 • ,
 • atm
 • ,
 • standard pressure

2. Een drukeenheid: de druk die een kwikkolom van 760 mm hoog op zeeniveau en 0 graden celsius ondersteunt

  synoniem:
 • standaard sfeer
 • ,
 • sfeer
 • ,
 • atm
 • ,
 • standaard druk

3. The mass of air surrounding the earth

 • "There was great heat as the comet entered the atmosphere"
 • "It was exposed to the air"
  synonym:
 • atmosphere
 • ,
 • air

3. De luchtmassa rond de aarde

 • "Er was grote hitte toen de komeet de atmosfeer binnenkwam"
 • "Het werd blootgesteld aan de lucht"
  synoniem:
 • sfeer
 • ,
 • lucht

4. The weather or climate at some place

 • "The atmosphere was thick with fog"
  synonym:
 • atmosphere
 • ,
 • atmospheric state

4. Het weer of klimaat op een plek

 • "De atmosfeer was dik van mist"
  synoniem:
 • sfeer
 • ,
 • atmosferische toestand

5. The envelope of gases surrounding any celestial body

  synonym:
 • atmosphere

5. De envelop met gassen die een hemellichaam omringen

  synoniem:
 • sfeer

6. A distinctive but intangible quality surrounding a person or thing

 • "An air of mystery"
 • "The house had a neglected air"
 • "An atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"
 • "The place had an aura of romance"
  synonym:
 • air
 • ,
 • aura
 • ,
 • atmosphere

6. Een onderscheidende maar immateriële kwaliteit rondom een persoon of ding

 • "Een sfeer van mysterie"
 • "Het huis had een verwaarloosde uitstraling"
 • "Een sfeer van nederlaag doordrong het hoofdkwartier van de kandidaat"
 • "De plaats had een aura van romantiek"
  synoniem:
 • lucht
 • ,
 • aura
 • ,
 • sfeer

Examples of using

He sang a song to lighten the atmosphere.
Hij zong een lied om de sfeer te verlichten.
The atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen.
De atmosfeer bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof.
The Earth possesses a thick, oxygenated atmosphere.
De aarde heeft een dikke, zuurstofrijke atmosfeer.