Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ask" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vragen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Ask

[Vraag]
/æsk/

verb

1. Inquire about

 • "I asked about their special today"
 • "He had to ask directions several times"
  synonym:
 • ask
 • ,
 • inquire
 • ,
 • enquire

1. Informeer naar

 • "Ik heb vandaag naar hun special gevraagd"
 • "Hij moest meerdere keren een routebeschrijving vragen"
  synoniem:
 • vragen
 • ,
 • informeren

2. Make a request or demand for something to somebody

 • "She asked him for a loan"
  synonym:
 • ask

2. Een verzoek of verzoek om iets aan iemand doen

 • "Ze heeft hem om een lening gevraagd"
  synoniem:
 • vragen

3. Direct or put

 • Seek an answer to
 • "Ask a question"
  synonym:
 • ask

3. Direct of geplaatst

 • Zoek een antwoord op
 • "Stel een vraag"
  synoniem:
 • vragen

4. Consider obligatory

 • Request and expect
 • "We require our secretary to be on time"
 • "Aren't we asking too much of these children?"
 • "I expect my students to arrive in time for their lessons"
  synonym:
 • ask
 • ,
 • require
 • ,
 • expect

4. Verplicht overwegen

 • Verzoek en verwacht
 • "We eisen dat onze secretaris op tijd is"
 • "Vragen we niet te veel van deze kinderen?"
 • "Ik verwacht dat mijn studenten op tijd aankomen voor hun lessen"
  synoniem:
 • vragen
 • ,
 • vereisen
 • ,
 • verwachten

5. Address a question to and expect an answer from

 • "Ask your teacher about trigonometry"
 • "The children asked me about their dead grandmother"
  synonym:
 • ask

5. Een vraag stellen en een antwoord verwachten van

 • "Vraag je leraar over trigonometrie"
 • "De kinderen vroegen me naar hun overleden grootmoeder"
  synoniem:
 • vragen

6. Require as useful, just, or proper

 • "It takes nerve to do what she did"
 • "Success usually requires hard work"
 • "This job asks a lot of patience and skill"
 • "This position demands a lot of personal sacrifice"
 • "This dinner calls for a spectacular dessert"
 • "This intervention does not postulate a patient's consent"
  synonym:
 • necessitate
 • ,
 • ask
 • ,
 • postulate
 • ,
 • need
 • ,
 • require
 • ,
 • take
 • ,
 • involve
 • ,
 • call for
 • ,
 • demand

6. Vereisen als nuttig, rechtvaardig of correct

 • "Er is lef voor nodig om te doen wat ze deed"
 • "Succes vereist meestal hard werken"
 • "Deze baan vraagt veel geduld en vaardigheid"
 • "Deze functie vereist veel persoonlijke opoffering"
 • "Dit diner vraagt om een spectaculair dessert"
 • "Deze interventie postuleert de toestemming van een patiënt niet"
  synoniem:
 • noodzakelijk maken
 • ,
 • vragen
 • ,
 • postulaat
 • ,
 • nodig hebben
 • ,
 • vereisen
 • ,
 • nemen
 • ,
 • betrekken
 • ,
 • oproep voor
 • ,
 • vraag

7. Require or ask for as a price or condition

 • "He is asking $200 for the table"
 • "The kidnappers are asking a million dollars in return for the release of their hostage"
  synonym:
 • ask

7. Vereisen of vragen als prijs of voorwaarde

 • "Hij vraagt $ 200 voor de tafel"
 • "De ontvoerders vragen een miljoen dollar in ruil voor de vrijlating van hun gijzelaar"
  synoniem:
 • vragen

Examples of using

I was hoping you'd ask that.
Ik hoopte dat je dat zou vragen.
The English articles are bread-and-butter important. For instance, if I ask my English friend to hold my bag for a while, and then ask to give it back by saying "Give me bag", he'll probably steal the bag of the man standing around because he didn't understand which bag was meant.
De Engelse artikelen zijn brood en boter belangrijk. Als ik bijvoorbeeld mijn Engelse vriend vraag om mijn tas een tijdje vast te houden en dan vraag om hem terug te geven door te zeggen "Geef me tas", hij zal waarschijnlijk de tas stelen van de man die rondstaat omdat hij niet begreep welke tas bedoeld was.
If you are lucky enough to look under 100, please don't be offended if we ask you for ID.
Als je het geluk hebt om onder de 100 te kijken, wees dan niet beledigd als we je om een identiteitsbewijs vragen.