Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appreciation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waardering" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Appreciation

[Waardering]
/əpriʃieʃən/

noun

1. Understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something

 • "He has a good grasp of accounting practices"
  synonym:
 • appreciation
 • ,
 • grasp
 • ,
 • hold

1. Begrip van de aard of betekenis of kwaliteit of omvang van iets

 • "Hij heeft een goed begrip van boekhoudpraktijken"
  synoniem:
 • waardering
 • ,
 • grijpen
 • ,
 • vasthouden

2. Delicate discrimination (especially of aesthetic values)

 • "Arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"
 • "To ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • appreciation
 • ,
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

2. Delicate discriminatie ( vooral van esthetische waarden )

 • "Arrogantie en gebrek aan smaak droegen bij aan zijn snelle succes"
 • "Op dat moment vragen was de ultieme slechte smaak"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • waardering
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • scherpzinnigheid

3. An expression of gratitude

 • "He expressed his appreciation in a short note"
  synonym:
 • appreciation

3. Een uitdrukking van dankbaarheid

 • "Hij sprak in korte tijd zijn waardering uit"
  synoniem:
 • waardering

4. A favorable judgment

 • "A small token in admiration of your works"
  synonym:
 • admiration
 • ,
 • appreciation

4. Een gunstig oordeel

 • "Een klein teken van bewondering voor je werken"
  synoniem:
 • bewondering
 • ,
 • waardering

5. An increase in price or value

 • "An appreciation of 30% in the value of real estate"
  synonym:
 • appreciation

5. Een stijging van prijs of waarde

 • "Een stijging van 30% in de waarde van onroerend goed"
  synoniem:
 • waardering

Examples of using

We'd like to give this to you as a token of our appreciation.
We willen u dit graag geven als blijk van waardering.
A smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
Een glimlach kan begrip, vreugde of waardering voor humor overbrengen.
I wish to express my deep appreciation for your kindness.
Ik wil mijn diepe waardering uitspreken voor uw vriendelijkheid.