Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alone" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "alleen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Alone

[Alleen]
/əloʊn/

adjective

1. Isolated from others

 • "Could be alone in a crowded room"
 • "Was alone with her thoughts"
 • "I want to be alone"
  synonym:
 • alone(p)

1. Geïsoleerd van anderen

 • "Zou alleen kunnen zijn in een drukke kamer"
 • "Was alleen met haar gedachten"
 • "Ik wil alleen zijn"
  synoniem:
 • alleen ( p )

2. Lacking companions or companionship

 • "He was alone when we met him"
 • "She is alone much of the time"
 • "The lone skier on the mountain"
 • "A lonely fisherman stood on a tuft of gravel"
 • "A lonely soul"
 • "A solitary traveler"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • lone(a)
 • ,
 • lonely(a)
 • ,
 • solitary

2. Gebrek aan metgezellen of gezelschap

 • "Hij was alleen toen we hem ontmoetten"
 • "Ze is meestal alleen"
 • "De eenzame skiër op de berg"
 • "Een eenzame visser stond op een bosje grind"
 • "Een eenzame ziel"
 • "Een eenzame reiziger"
  synoniem:
 • alleen ( p )
 • ,
 • eenzaam ( a )
 • ,
 • eenzaam

3. Exclusive of anyone or anything else

 • "She alone believed him"
 • "Cannot live by bread alone"
 • "I'll have this car and this car only"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • only

3. Exclusief voor iemand of iets anders

 • "Alleen zij geloofde hem"
 • "Kan niet alleen van brood leven"
 • "Ik heb alleen deze auto en deze auto"
  synoniem:
 • alleen ( p )
 • ,
 • alleen

4. Radically distinctive and without equal

 • "He is alone in the field of microbiology"
 • "This theory is altogether alone in its penetration of the problem"
 • "Bach was unique in his handling of counterpoint"
 • "Craftsmen whose skill is unequaled"
 • "Unparalleled athletic ability"
 • "A breakdown of law unparalleled in our history"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • unique
 • ,
 • unequaled
 • ,
 • unequalled
 • ,
 • unparalleled

4. Radicaal onderscheidend en zonder gelijke

 • "Hij is alleen op het gebied van microbiologie"
 • "Deze theorie is helemaal alleen in haar penetratie van het probleem"
 • "Bach was uniek in zijn omgang met contrapunt"
 • "Ambachtslieden wiens vaardigheid ongeëvenaard is"
 • "Ongelijk atletisch vermogen"
 • "Een uitsplitsing van de wet die ongeëvenaard is in onze geschiedenis"
  synoniem:
 • alleen ( p )
 • ,
 • uniek
 • ,
 • ongeëvenaard

adverb

1. Without any others being included or involved

 • "Was entirely to blame"
 • "A school devoted entirely to the needs of problem children"
 • "He works for mr. smith exclusively"
 • "Did it solely for money"
 • "The burden of proof rests on the prosecution alone"
 • "A privilege granted only to him"
  synonym:
 • entirely
 • ,
 • exclusively
 • ,
 • solely
 • ,
 • alone
 • ,
 • only

1. Zonder dat er anderen bij betrokken of betrokken zijn

 • "Was helemaal de schuld"
 • "Een school die volledig is gewijd aan de behoeften van probleemkinderen"
 • "Hij werkt uitsluitend voor mr. smith"
 • "Deed het alleen voor geld"
 • "De bewijslast berust alleen op de vervolging"
 • "Een voorrecht dat alleen aan hem is verleend"
  synoniem:
 • helemaal
 • ,
 • uitsluitend
 • ,
 • alleen

2. Without anybody else or anything else

 • "The child stayed home alone"
 • "The pillar stood alone, supporting nothing"
 • "He flew solo"
  synonym:
 • alone
 • ,
 • solo
 • ,
 • unaccompanied

2. Zonder iemand anders of iets anders

 • "Het kind bleef alleen thuis"
 • "De pilaar stond alleen en ondersteunde niets"
 • "Hij vloog solo"
  synoniem:
 • alleen
 • ,
 • solo
 • ,
 • zonder begeleiding

Examples of using

To my surprise, since Tatoeba has been back up, nobody has made any corrections to my sentences. Either my English has rapidly improved and I now produce good sentences only, which is way doubtful, or the users have simply decided to leave me alone and let me write whatever comes to my mind.
Tot mijn verbazing heeft niemand, sinds Tatoeba weer een back-up heeft gemaakt, mijn zinnen gecorrigeerd. Of mijn Engels is snel verbeterd en ik produceer nu alleen goede zinnen, wat veel twijfelachtig is, of de gebruikers hebben gewoon besloten me met rust te laten en me te laten schrijven wat er in me opkomt.
The more people believe in some theory, the more is the probability that it's false. He who is right is alone in most cases.
Hoe meer mensen in een bepaalde theorie geloven, hoe meer de kans dat deze vals is. Wie gelijk heeft, is in de meeste gevallen alleen.
I'll have to resign myself to being alone while you're away.
Ik zal mezelf moeten neerleggen om alleen te zijn terwijl je weg bent.