Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Zone на български език

EnglishBulgarian

Zone

/zoʊn/

noun

1. A locally circumscribed place characterized by some distinctive features

  synonym:
 • zone

1. Локално описано място, характеризиращо се с някои отличителни черти

  синоним:
 • зона

2. Any of the regions of the surface of the earth loosely divided according to latitude or longitude

  synonym:
 • zone
 • ,
 • geographical zone

2. Който и да е от регионите на повърхността на земята свободно разделен според географската ширина или дължина

  синоним:
 • зона
 • ,
 • географска зона

3. An area or region distinguished from adjacent parts by a distinctive feature or characteristic

  synonym:
 • zone

3. Зона или регион, отличаващ се от съседни части по отличителна черта или характеристика

  синоним:
 • зона

4. (anatomy) any encircling or beltlike structure

  synonym:
 • zone
 • ,
 • zona

4. ( анатомия ) всяка обкръжаваща или подобна на колан структура

  синоним:
 • зона
 • ,
 • Zona

verb

1. Regulate housing in

 • Of certain areas of towns
  synonym:
 • zone
 • ,
 • district

1. Регулирайте жилищата в

 • На някои райони на градовете
  синоним:
 • зона
 • ,
 • област

2. Separate or apportion into sections

 • "Partition a room off"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • zone

2. Отделно или разпределение в секции

 • "Разделяне на стая"
  синоним:
 • дял
 • ,
 • зона