Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yet" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "още" на български език

EnglishBulgarian

Yet

[Все още]
/jɛt/

adverb

1. Up to the present time

 • "I have yet to see the results"
 • "Details are yet to be worked out"
  synonym:
 • yet

1. До сегашното време

 • "„тепърва ще виждам резултатите“"
 • "Подробности тепърва ще се изработват"
  синоним:
 • все още

2. Used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time

 • "So far he hasn't called"
 • "The sun isn't up yet"
  synonym:
 • so far
 • ,
 • thus far
 • ,
 • up to now
 • ,
 • hitherto
 • ,
 • heretofore
 • ,
 • as yet
 • ,
 • yet
 • ,
 • til now
 • ,
 • until now

2. Използва се в отрицателно изявление, за да опише ситуация, съществуваща до този момент или до наши дни

 • "„досега той не се е обадил“"
 • "Слънцето още не е горе"
  синоним:
 • досега
 • ,
 • до сега
 • ,
 • все още

3. To a greater degree or extent

 • Used with comparisons
 • "Looked sick and felt even worse"
 • "An even (or still) more interesting problem"
 • "Still another problem must be solved"
 • "A yet sadder tale"
  synonym:
 • even
 • ,
 • yet
 • ,
 • still

3. В по-голяма степен или степен

 • Използва се при сравнения
 • "Изглеждаше болен и се чувстваше още по-зле"
 • "Дори ( или все още ) по-интересен проблем"
 • "Все още един проблем трябва да бъде решен"
 • "Още по-тъжна приказка"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • все още

4. Within an indefinite time or at an unspecified future time

 • "He longed for the flowers that were yet to show themselves"
 • "Sooner or later you will have to face the facts"
 • "In time they came to accept the harsh reality"
  synonym:
 • yet
 • ,
 • in time

4. В неопределено време или в неуточнено бъдеще

 • "Той копнееше за цветята, които тепърва ще се показват"
 • "По-рано или по-късно ще трябва да се сблъскате с фактите"
 • "След време те дойдоха да приемат суровата реалност"
  синоним:
 • все още
 • ,
 • във времето

5. Used after a superlative

 • "This is the best so far"
 • "The largest drug bust yet"
  synonym:
 • so far
 • ,
 • yet

5. Използван след превъзходен

 • "Това е най-доброто досега"
 • "Най-големият бюст на наркотици досега"
  синоним:
 • досега
 • ,
 • все още

6. Despite anything to the contrary (usually following a concession)

 • "Although i'm a little afraid, however i'd like to try it"
 • "While we disliked each other, nevertheless we agreed"
 • "He was a stern yet fair master"
 • "Granted that it is dangerous, all the same i still want to go"
  synonym:
 • however
 • ,
 • nevertheless
 • ,
 • withal
 • ,
 • still
 • ,
 • yet
 • ,
 • all the same
 • ,
 • even so
 • ,
 • nonetheless
 • ,
 • notwithstanding

6. Въпреки всичко противно ( обикновено след концесия )

 • "Въпреки че малко се страхувам, но бих искал да го пробвам"
 • "Докато не се харесахме, въпреки това се съгласихме"
 • "Той беше строг, но справедлив господар"
 • "При условие, че е опасно, все пак все пак искам да отида"
  синоним:
 • обаче
 • ,
 • въпреки това
 • ,
 • сплотен
 • ,
 • все още
 • ,
 • всички еднакви
 • ,
 • дори и така
 • ,
 • независимо от това

Examples of using

I'm not good at speaking French yet.
Том още не може да говори добре на френски.
Have you finished your French homework yet?
Още ли не си приключил с домашното по френски?
I've been studying French for a long time, but I'm not yet fluent.
Уча френски от доста време, но още не го говоря свободно.