Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Write на български език

EnglishBulgarian

Write

/raɪt/

verb

1. Produce a literary work

 • "She composed a poem"
 • "He wrote four novels"
  synonym:
 • write
 • ,
 • compose
 • ,
 • pen
 • ,
 • indite

1. Произвежда литературно произведение

 • "„тя състави стихотворение“"
 • "„той написа четири романа“"
  синоним:
 • пиша
 • ,
 • композиране
 • ,
 • писалка
 • ,
 • индит

2. Communicate or express by writing

 • "Please write to me every week"
  synonym:
 • write

2. Общуват или изразяват чрез писане

 • "„моля, пишете ми всяка седмица“"
  синоним:
 • пиша

3. Have (one's written work) issued for publication

 • "How many books did georges simenon write?"
 • "She published 25 books during her long career"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • write

3. Имат ( едно писмено произведение ), издадено за публикуване

 • "Колко книги написа жорж сименон?"
 • "„тя публикува 25 книги през дългата си кариера“"
  синоним:
 • публикуване
 • ,
 • пиша

4. Communicate (with) in writing

 • "Write her soon, please!"
  synonym:
 • write
 • ,
 • drop a line

4. Съобщават писмено ( с )

 • "Напиши я скоро, моля те!"
  синоним:
 • пиша
 • ,
 • пуснете линия

5. Communicate by letter

 • "He wrote that he would be coming soon"
  synonym:
 • write

5. Общуват с писмо

 • "Той написа, че скоро ще дойде"
  синоним:
 • пиша

6. Write music

 • "Beethoven composed nine symphonies"
  synonym:
 • compose
 • ,
 • write

6. Писане на музика

 • "„бетовен състави девет симфонии“"
  синоним:
 • композиране
 • ,
 • пиша

7. Mark or trace on a surface

 • "The artist wrote chinese characters on a big piece of white paper"
 • "Russian is written with the cyrillic alphabet"
  synonym:
 • write

7. Маркирайте или проследете върху повърхност

 • "„художникът написа китайски герои на голямо парче бяла хартия“"
 • "„руски е написан с кирилицата“"
  синоним:
 • пиша

8. Record data on a computer

 • "Boot-up instructions are written on the hard disk"
  synonym:
 • write
 • ,
 • save

8. Запис на данни на компютър

 • "Инструкциите за стартиране се записват на твърдия диск"
  синоним:
 • пиша
 • ,
 • спести

9. Write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

 • "He spelled the word wrong in this letter"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • write

9. Напишете или назовете буквите, които съдържат условно приетата форма на ( дума или част от дума )

 • "„той написа думата грешно в това писмо“"
  синоним:
 • заклинание
 • ,
 • пиша

10. Create code, write a computer program

 • "She writes code faster than anybody else"
  synonym:
 • write

10. Създайте код, напишете компютърна програма

 • "„тя пише код по-бързо от всеки друг“"
  синоним:
 • пиша

Examples of using

Do you write in French?
Пишеш ли на френски?
I like to write in French.
Обичам да пиша на френски.
I prefer to write in French.
Предпочитам да пиша на френски.