Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "write" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "пиша" на български език

EnglishBulgarian

Write

[Пишете]
/raɪt/

verb

1. Produce a literary work

 • "She composed a poem"
 • "He wrote four novels"
  synonym:
 • write
 • ,
 • compose
 • ,
 • pen
 • ,
 • indite

1. Създайте литературно произведение

 • "Тя съчини стихотворение"
 • "Написал е четири романа"
  синоним:
 • пишете
 • ,
 • съчинявам
 • ,
 • писалка
 • ,
 • индит

2. Communicate or express by writing

 • "Please write to me every week"
  synonym:
 • write

2. Общувайте или изразявайте писмено

 • "Моля те, пиши ми всяка седмица"
  синоним:
 • пишете

3. Have (one's written work) issued for publication

 • "How many books did georges simenon write?"
 • "She published 25 books during her long career"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • write

3. Да има (нечие писмено произведение) издадено за публикуване

 • "Колко книги е написал жорж сименон?"
 • "Публикувала е 25 книги през дългата си кариера"
  синоним:
 • публикувай
 • ,
 • пишете

4. Communicate (with) in writing

 • "Write her soon, please!"
  synonym:
 • write
 • ,
 • drop a line

4. Комуникирайте (с) писмено

 • "Напиши я скоро, моля те!"
  синоним:
 • пишете
 • ,
 • пуснете линия

5. Communicate by letter

 • "He wrote that he would be coming soon"
  synonym:
 • write

5. Общувайте с писмо

 • "Той написа, че скоро ще дойде"
  синоним:
 • пишете

6. Write music

 • "Beethoven composed nine symphonies"
  synonym:
 • compose
 • ,
 • write

6. Пишете музика

 • "Бетовен композира девет симфонии"
  синоним:
 • съчинявам
 • ,
 • пишете

7. Mark or trace on a surface

 • "The artist wrote chinese characters on a big piece of white paper"
 • "Russian is written with the cyrillic alphabet"
  synonym:
 • write

7. Маркирайте или проследете върху повърхност

 • "Художникът е написал китайски йероглифи на голям лист бяла хартия"
 • "Руският се пише с кирилицата"
  синоним:
 • пишете

8. Record data on a computer

 • "Boot-up instructions are written on the hard disk"
  synonym:
 • write
 • ,
 • save

8. Запис на данни на компютър

 • "Инструкциите за стартиране са написани на твърдия диск"
  синоним:
 • пишете
 • ,
 • спаси

9. Write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

 • "He spelled the word wrong in this letter"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • write

9. Напишете или наименувайте буквите, които съставляват конвенционално приетата форма на (дума или част от дума)

 • "Той е написал думата грешно в това писмо"
  синоним:
 • заклинание
 • ,
 • пишете

10. Create code, write a computer program

 • "She writes code faster than anybody else"
  synonym:
 • write

10. Създай код, напиши компютърна програма

 • "Тя пише код по-бързо от всеки друг"
  синоним:
 • пишете

Examples of using

Do you write in French?
Пишеш ли на френски?
I like to write in French.
Обичам да пиша на френски.
I prefer to write in French.
Предпочитам да пиша на френски.