Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wickedness" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нечестивост" на български език

EnglishBulgarian

Wickedness

[Нечестивост]
/wɪkədnəs/

noun

1. Morally objectionable behavior

    synonym:
  • evil
  • ,
  • immorality
  • ,
  • wickedness
  • ,
  • iniquity

1. Морално нежелателно поведение

    синоним:
  • зъл
  • ,
  • неморалност
  • ,
  • нечестие
  • ,
  • беззаконие

2. Absence of moral or spiritual values

  • "The powers of darkness"
    synonym:
  • iniquity
  • ,
  • wickedness
  • ,
  • darkness
  • ,
  • dark

2. Липса на морални или духовни ценности

  • "Силите на мрака"
    синоним:
  • беззаконие
  • ,
  • нечестие
  • ,
  • тъмнина
  • ,
  • тъмно

3. The quality of being wicked

    synonym:
  • nefariousness
  • ,
  • wickedness
  • ,
  • vileness
  • ,
  • ugliness

3. Качеството да бъдеш нечестив

    синоним:
  • подлост
  • ,
  • нечестие
  • ,
  • грозота

4. Estrangement from god

    synonym:
  • sin
  • ,
  • sinfulness
  • ,
  • wickedness

4. Отчуждение от бога

    синоним:
  • грях
  • ,
  • греховност
  • ,
  • нечестие

5. The quality of being disgusting to the senses or emotions

  • "The vileness of his language surprised us"
    synonym:
  • loathsomeness
  • ,
  • repulsiveness
  • ,
  • sliminess
  • ,
  • vileness
  • ,
  • lousiness
  • ,
  • wickedness

5. Качеството да бъдеш отвратителен за сетивата или емоциите

  • "Подлостта на езика му ни изненада"
    синоним:
  • отвращение
  • ,
  • отблъскваща
  • ,
  • тънкост
  • ,
  • подлост
  • ,
  • гадост
  • ,
  • нечестие