Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whole" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "цяла" на български език

EnglishBulgarian

Whole

[Цял]
/hoʊl/

noun

1. All of something including all its component elements or parts

 • "Europe considered as a whole"
 • "The whole of american literature"
  synonym:
 • whole

1. Всичко, включително всички негови компоненти или части

 • "„европа се счита за цяло“"
 • "Цялата американска литература"
  синоним:
 • цял

2. An assemblage of parts that is regarded as a single entity

 • "How big is that part compared to the whole?"
 • "The team is a unit"
  synonym:
 • whole
 • ,
 • unit

2. Сбор от части, който се счита за едно цяло

 • "Колко голяма е тази част в сравнение с цялата?"
 • "Екипът е единица"
  синоним:
 • цял
 • ,
 • единица

adjective

1. Including all components without exception

 • Being one unit or constituting the full amount or extent or duration
 • Complete
 • "Gave his whole attention"
 • "A whole wardrobe for the tropics"
 • "The whole hog"
 • "A whole week"
 • "The baby cried the whole trip home"
 • "A whole loaf of bread"
  synonym:
 • whole

1. Включително всички компоненти без изключение

 • Като една единица или съставляваща пълната сума или степен или продължителност
 • Пълен
 • "Даде цялото си внимание"
 • "Цял гардероб за тропиците"
 • "Цялата свиня"
 • "Цяла седмица"
 • "Бебето извика цялото пътуване до вкъщи"
 • "Цял хляб"
  синоним:
 • цял

2. (of siblings) having the same parents

 • "Whole brothers and sisters"
  synonym:
 • whole

2. ( на братя и сестри ), които имат същите родители

 • "Цели братя и сестри"
  синоним:
 • цял

3. Not injured

  synonym:
 • unharmed
 • ,
 • unhurt
 • ,
 • unscathed
 • ,
 • whole

3. Не е ранен

  синоним:
 • невредим
 • ,
 • цял

4. Exhibiting or restored to vigorous good health

 • "Hale and hearty"
 • "Whole in mind and body"
 • "A whole person again"
  synonym:
 • hale
 • ,
 • whole

4. Излагане или възстановяване на енергично добро здраве

 • "Хейл и сърдечен"
 • "Цял ум и тяло"
 • "Цял човек отново"
  синоним:
 • Хейл
 • ,
 • цял

5. Acting together as a single undiversified whole

 • "A solid voting bloc"
  synonym:
 • solid
 • ,
 • unanimous
 • ,
 • whole

5. Действащи заедно като едно недиверсифицирано цяло

 • "Солиден блок за гласуване"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • единодушен
 • ,
 • цял

adverb

1. To a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

 • "He was wholly convinced"
 • "Entirely satisfied with the meal"
 • "It was completely different from what we expected"
 • "Was completely at fault"
 • "A totally new situation"
 • "The directions were all wrong"
 • "It was not altogether her fault"
 • "An altogether new approach"
 • "A whole new idea"
  synonym:
 • wholly
 • ,
 • entirely
 • ,
 • completely
 • ,
 • totally
 • ,
 • all
 • ,
 • altogether
 • ,
 • whole

1. В пълна степен или в пълна или пълна степен ( `цял' често се използва неофициално за `цял' )

 • "Той беше напълно убеден"
 • "Изцяло доволен от яденето"
 • "„беше напълно различно от това, което очаквахме“"
 • "Беше напълно виновен"
 • "Напълно нова ситуация"
 • "Всички посоки бяха грешни"
 • "Изобщо не беше по нейна вина"
 • "Напълно нов подход"
 • "Изцяло нова идея"
  синоним:
 • изцяло
 • ,
 • напълно
 • ,
 • тотално
 • ,
 • всички
 • ,
 • цял

Examples of using

I've spent my whole life trying to help others.
Цял живот съм се опитвала да помагам на другите.
I've spent my whole life trying to help others.
Цял живот съм се опитвал да помагам на другите.
He and only he knows the whole truth.
Той и само той знае цялата истина.