Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whiff" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "полъх" на български език

EnglishBulgarian

Whiff

[Полъх]
/wɪf/

noun

1. A short light gust of air

  synonym:
 • puff
 • ,
 • puff of air
 • ,
 • whiff

1. Кратък лек порив на въздуха

  синоним:
 • пуф
 • ,
 • всмукване на въздух
 • ,
 • полъх

2. A lefteye flounder found in coastal waters from new england to brazil

  synonym:
 • whiff

2. Левоока писия, открита в крайбрежните води от нова англия до бразилия

  синоним:
 • полъх

3. A strikeout resulting from the batter swinging at and missing the ball for the third strike

  synonym:
 • whiff

3. Страйк аут в резултат на замахване на удара и пропускане на топката за третия удар

  синоним:
 • полъх

verb

1. Perceive by inhaling through the nose

 • "Sniff the perfume"
  synonym:
 • sniff
 • ,
 • whiff

1. Възприемайте чрез вдишване през носа

 • "Подуши парфюма"
  синоним:
 • подуши
 • ,
 • полъх

2. Drive or carry as if by a puff of air

 • "The gust of air whiffed away the clouds"
  synonym:
 • whiff

2. Шофирайте или носете като с вдишване на въздух

 • "Поривът на въздуха отвя облаците"
  синоним:
 • полъх

3. Strike out by swinging and missing the pitch charged as the third

  synonym:
 • whiff

3. Зачертайте, като замахнете и пропуснете терена, зареден като трети

  синоним:
 • полъх

4. Smoke and exhale strongly

 • "Puff a cigar"
 • "Whiff a pipe"
  synonym:
 • puff
 • ,
 • whiff

4. Пушете и издишайте силно

 • "Пуф пура"
 • "Подуши тръба"
  синоним:
 • пуф
 • ,
 • полъх

5. Utter with a puff of air

 • "Whiff out a prayer"
  synonym:
 • whiff

5. Изричайте с вдишване на въздух

 • "Издухайте молитва"
  синоним:
 • полъх