Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wealth" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "богатство" на български език

EnglishBulgarian

Wealth

[Богатство]
/wɛlθ/

noun

1. The state of being rich and affluent

 • Having a plentiful supply of material goods and money
 • "Great wealth is not a sign of great intelligence"
  synonym:
 • wealth
 • ,
 • wealthiness

1. Състоянието да бъдеш богат и заможен

 • Разполагащ с изобилие от материални блага и пари
 • "Голямото богатство не е признак на голяма интелигентност"
  синоним:
 • богатство

2. The quality of profuse abundance

 • "She has a wealth of talent"
  synonym:
 • wealth

2. Качеството на обилното изобилие

 • "Тя има богат талант"
  синоним:
 • богатство

3. An abundance of material possessions and resources

  synonym:
 • wealth
 • ,
 • riches

3. Изобилие от материални притежания и ресурси

  синоним:
 • богатство
 • ,
 • богатства

4. Property that has economic utility: a monetary value or an exchange value

  synonym:
 • wealth

4. Имот, който има икономическа полезност: парична стойност или разменна стойност

  синоним:
 • богатство

Examples of using

Material wealth often goes hand in hand with social deprivation.
Материалното богатство често върви ръка за ръка с отхвърлянето от обществото.