Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Wash на български език

EnglishBulgarian

Wash

/wɑʃ/

noun

1. A thin coat of water-base paint

  synonym:
 • wash

1. Тънък слой боя с водна основа

  синоним:
 • миене

2. The work of cleansing (usually with soap and water)

  synonym:
 • wash
 • ,
 • washing
 • ,
 • lavation

2. Работата по почистване ( обикновено със сапун и вода )

  синоним:
 • миене
 • ,
 • измиване
 • ,
 • лавиране

3. The dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon)

  synonym:
 • wash
 • ,
 • dry wash

3. Сухото легло на прекъсващ се поток ( като в долната част на каньон )

  синоним:
 • миене
 • ,
 • сухо измиване

4. The erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway)

 • "From the house they watched the washout of their newly seeded lawn by the water"
  synonym:
 • washout
 • ,
 • wash

4. Ерозивният процес на измиване на почвата или чакъла по вода ( като от пътното платно )

 • "От къщата те наблюдаваха измиването на току-що засятата си морава от водата"
  синоним:
 • измиване
 • ,
 • миене

5. The flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller

  synonym:
 • slipstream
 • ,
 • airstream
 • ,
 • race
 • ,
 • backwash
 • ,
 • wash

5. Потокът въздух, който се задвижва назад от витлото на самолета

  синоним:
 • плъзгач
 • ,
 • Airstream
 • ,
 • състезание
 • ,
 • обратно промиване
 • ,
 • миене

6. A watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other

  synonym:
 • wash
 • ,
 • wash drawing

6. Акварел, направен чрез прилагане на серия монохромни измивания една върху друга

  синоним:
 • миене
 • ,
 • измиване на чертеж

7. Garments or white goods that can be cleaned by laundering

  synonym:
 • laundry
 • ,
 • wash
 • ,
 • washing
 • ,
 • washables

7. Облекла или бели стоки, които могат да бъдат почистени чрез пране

  синоним:
 • пране
 • ,
 • миене
 • ,
 • измиване
 • ,
 • миещи

8. Any enterprise in which losses and gains cancel out

 • "At the end of the year the accounting department showed that it was a wash"
  synonym:
 • wash

8. Всяко предприятие, в което загубите и печалбите се анулират

 • "В края на годината счетоводният отдел показа, че това е измиване"
  синоним:
 • миене

verb

1. Clean with some chemical process

  synonym:
 • wash
 • ,
 • rinse

1. Почистете с някакъв химичен процес

  синоним:
 • миене
 • ,
 • изплакнете

2. Cleanse (one's body) with soap and water

  synonym:
 • wash
 • ,
 • lave

2. Почистете ( нечие тяло ) със сапун и вода

  синоним:
 • миене
 • ,
 • Lave

3. Cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water

 • "Wash the towels, please!"
  synonym:
 • wash
 • ,
 • launder

3. Почистете с почистващо средство, като сапун и вода

 • "Измийте кърпите, моля!"
  синоним:
 • миене
 • ,
 • пускови установки

4. Move by or as if by water

 • "The swollen river washed away the footbridge"
  synonym:
 • wash

4. Движете се от или сякаш по вода

 • "„подутата река отми моста на пешеходците“"
  синоним:
 • миене

5. Be capable of being washed

 • "Does this material wash?"
  synonym:
 • wash

5. Да може да се мие

 • "Измива ли този материал?"
  синоним:
 • миене

6. Admit to testing or proof

 • "This silly excuse won't wash in traffic court"
  synonym:
 • wash

6. Допускат тестване или доказателство

 • "„това глупаво извинение няма да се измие в съда за движение“"
  синоним:
 • миене

7. Separate dirt or gravel from (precious minerals)

  synonym:
 • wash

7. Отделна мръсотия или чакъл от ( скъпоценни минерали )

  синоним:
 • миене

8. Apply a thin coating of paint, metal, etc., to

  synonym:
 • wash

8. Нанесете тънко покритие от боя, метал и т.н.

  синоним:
 • миене

9. Remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent

 • "He washed the dirt from his coat"
 • "The nurse washed away the blood"
 • "Can you wash away the spots on the windows?"
 • "He managed to wash out the stains"
  synonym:
 • wash
 • ,
 • wash out
 • ,
 • wash off
 • ,
 • wash away

9. Отстранете чрез прилагане на вода или друга течност и сапун или някакъв друг почистващ препарат

 • "Той изми мръсотията от палтото си"
 • "„сестрата отми кръвта“"
 • "Можете ли да отмиете петната по прозорците?"
 • "Той успя да измие петната"
  синоним:
 • миене
 • ,
 • измивам
 • ,
 • отмивам
 • ,
 • измийте

10. Form by erosion

 • "The river washed a ravine into the mountainside"
  synonym:
 • wash

10. Форма чрез ерозия

 • "Реката измива дере в планината"
  синоним:
 • миене

11. Make moist

 • "The dew moistened the meadows"
  synonym:
 • moisten
 • ,
 • wash
 • ,
 • dampen

11. Направете влажен

 • "„дъбата навлажни поляните“"
  синоним:
 • влажни
 • ,
 • миене
 • ,
 • dimpen

12. Wash or flow against

 • "The waves laved the shore"
  synonym:
 • lave
 • ,
 • lap
 • ,
 • wash

12. Измиване или поток срещу

 • "Вълните лавираха брега"
  синоним:
 • Lave
 • ,
 • обиколка
 • ,
 • миене

13. To cleanse (itself or another animal) by licking

 • "The cat washes several times a day"
  synonym:
 • wash

13. Да почисти ( себе си или друго животно ) чрез облизване

 • "„котката мие няколко пъти на ден“"
  синоним:
 • миене

Examples of using

These socks don't stretch when you wash them.
Тези чорапи не се разпускат при пране.
It's better to use plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks.
По-добре е да се използват пластмасови клечки за ядене и да се измиват, вместо да се използват еднократни клечки.
I wash my clothes.
Аз мия дрехите ми.