Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "warn" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "предупреждавам" на български език

EnglishBulgarian

Warn

[Предупреждавам]
/wɔrn/

verb

1. Notify of danger, potential harm, or risk

 • "The director warned him that he might be fired"
 • "The doctor warned me about the dangers of smoking"
  synonym:
 • warn

1. Уведомяване за опасност, потенциална вреда или риск

 • "Директорът го предупреди, че може да бъде уволнен"
 • "„лекарят ме предупреди за опасностите от тютюнопушенето“"
  синоним:
 • предупреждавам

2. Admonish or counsel in terms of someone's behavior

 • "I warned him not to go too far"
 • "I warn you against false assumptions"
 • "She warned him to be quiet"
  synonym:
 • warn
 • ,
 • discourage
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

2. Увещание или съвет по отношение на нечие поведение

 • "Предупредих го да не отива твърде далеч"
 • "„предупреждавам ви срещу неверни предположения“"
 • "Тя го предупреди да мълчи"
  синоним:
 • предупреждавам
 • ,
 • обезсърчаване
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

3. Ask to go away

 • "The old man warned the children off his property"
  synonym:
 • warn

3. Помолете да си отидете

 • "Старецът предупреди децата от имуществото си"
  синоним:
 • предупреждавам

4. Notify, usually in advance

 • "I warned you that i would ask some difficult questions"
  synonym:
 • warn

4. Уведомете, обикновено предварително

 • "Предупредих ви, че ще задам някои трудни въпроси"
  синоним:
 • предупреждавам

Examples of using

I think Tom was trying to warn us about something.
Мисля, че Том се опитваше да ни предупреди за нещо.
I've tried to warn you.
Опитах се да те предупредя.