Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vote" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "гласуване" на български език

EnglishBulgarian

Vote

[Гласуване]
/voʊt/

noun

1. A choice that is made by counting the number of people in favor of each alternative

 • "There were only 17 votes in favor of the motion"
 • "They allowed just one vote per person"
  synonym:
 • vote
 • ,
 • ballot
 • ,
 • voting
 • ,
 • balloting

1. Избор, който се прави чрез преброяване на броя на хората в полза на всяка алтернатива

 • "Имаше само 17 гласа в подкрепа на предложението"
 • "Те позволиха само един глас на човек"
  синоним:
 • глас
 • ,
 • бюлетина
 • ,
 • гласуване
 • ,
 • балотаж

2. The opinion of a group as determined by voting

 • "They put the question to a vote"
  synonym:
 • vote

2. Становището на група, определено чрез гласуване

 • "Те поставят въпроса на глас"
  синоним:
 • глас

3. A legal right guaranteed by the 15th amendment to the us constitution

 • Guaranteed to women by the 19th amendment
 • "American women got the vote in 1920"
  synonym:
 • right to vote
 • ,
 • vote
 • ,
 • suffrage

3. Законно право, гарантирано от 15-ото изменение на конституцията на сащ

 • Гарантирано на жените с 19-то изменение
 • "Американските жени получиха вота през 1920 г"
  синоним:
 • право на глас
 • ,
 • глас
 • ,
 • избирателно право

4. A body of voters who have the same interests

 • "He failed to get the black vote"
  synonym:
 • vote

4. Орган от избиратели, които имат същите интереси

 • "Той не успя да получи черния вот"
  синоним:
 • глас

5. The total number of voters who participated

 • "They are expecting a large vote"
  synonym:
 • vote
 • ,
 • voter turnout

5. Общият брой на гласоподавателите, които са участвали

 • "Те очакват голям вот"
  синоним:
 • глас
 • ,
 • избирателна активност

verb

1. Express one's preference for a candidate or for a measure or resolution

 • Cast a vote
 • "He voted for the motion"
 • "None of the democrats voted last night"
  synonym:
 • vote

1. Изрази предпочитанието си към кандидат или за мярка или резолюция

 • Гласува
 • "„той гласува за предложението“"
 • "Никой от демократите не гласува снощи"
  синоним:
 • глас

2. Express one's choice or preference by vote

 • "Vote the democratic ticket"
  synonym:
 • vote

2. Изрази своя избор или предпочитание чрез гласуване

 • "Гласувайте за демократичния билет"
  синоним:
 • глас

3. Express a choice or opinion

 • "I vote that we all go home"
 • "She voted for going to the chinese restaurant"
  synonym:
 • vote

3. Изрази избор или мнение

 • "„гласувам, че всички се прибираме вкъщи“"
 • "„тя гласува за отиване в китайския ресторант“"
  синоним:
 • глас

4. Be guided by in voting

 • "Vote one's conscience"
  synonym:
 • vote

4. Да се ръководи от гласуването

 • "Гласувайте нечия съвест"
  синоним:
 • глас

5. Bring into existence or make available by vote

 • "They voted aid for the underdeveloped countries in asia"
  synonym:
 • vote

5. Да се създаде или да се предостави чрез гласуване

 • "„те гласуваха помощ за слаборазвитите страни в азия“"
  синоним:
 • глас

Examples of using

We are entitled to vote at the age of 20.
На нас ни се полага да гласуваме на възраст 20 години.
We are free citizens with the right of vote.
Ние сме свободни граждани с право на глас.