Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "void" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "изтрит" на български език

EnglishBulgarian

Void

[Празен]
/vɔɪd/

noun

1. The state of nonexistence

  synonym:
 • nothingness
 • ,
 • void
 • ,
 • nullity
 • ,
 • nihility

1. Състоянието на несъществуване

  синоним:
 • нищото
 • ,
 • празнота
 • ,
 • нищожност
 • ,
 • нихилност

2. An empty area or space

 • "The huge desert voids"
 • "The emptiness of outer space"
 • "Without their support he'll be ruling in a vacuum"
  synonym:
 • void
 • ,
 • vacancy
 • ,
 • emptiness
 • ,
 • vacuum

2. Празна зона или пространство

 • "Огромните пустинни празноти"
 • "Празнотата на космическото пространство"
 • "Без тяхната подкрепа той ще управлява във вакуум"
  синоним:
 • празнота
 • ,
 • свободно място
 • ,
 • вакуум

verb

1. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

1. Обяви за невалиден

 • "„договорът беше анулиран“"
 • "Недействително правно основание"
  синоним:
 • инвалидизира
 • ,
 • Annul
 • ,
 • Quash
 • ,
 • празнота
 • ,
 • избягвам
 • ,
 • обезсилва

2. Clear (a room, house, place) of occupants or empty or clear (a place or receptacle) of something

 • "The chemist voided the glass bottle"
 • "The concert hall was voided of the audience"
  synonym:
 • void

2. Ясно ( стая, къща, място ) на обитатели или празно или ясно ( място или съд ) на нещо

 • "„химикът анулира стъклената бутилка“"
 • "„концертната зала беше огласена от публиката“"
  синоним:
 • празнота

3. Take away the legal force of or render ineffective

 • "Invalidate a contract"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • void
 • ,
 • vitiate

3. Отнемат правната сила на или правят неефективни

 • "Обезсилване на договор"
  синоним:
 • инвалидизира
 • ,
 • празнота
 • ,
 • vitiate

4. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

4. Отделяне или изхвърляне от тялото

  синоним:
 • евакуирам
 • ,
 • празнота
 • ,
 • празен

adjective

1. Lacking any legal or binding force

 • "Null and void"
  synonym:
 • null
 • ,
 • void

1. Липсваща правна или обвързваща сила

 • "Нула и празнота"
  синоним:
 • нула
 • ,
 • празнота

2. Containing nothing

 • "The earth was without form, and void"
  synonym:
 • void

2. Не съдържа нищо

 • "Земята беше без форма и празнота"
  синоним:
 • празнота