Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visible" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "видим" на български език

EnglishBulgarian

Visible

[Явен]
/vɪzəbəl/

adjective

1. Capable of being seen

 • Or open to easy view
 • "A visible object"
 • "Visible stars"
 • "Mountains visible in the distance"
 • "A visible change of expression"
 • "Visible files"
  synonym:
 • visible
 • ,
 • seeable

1. Способен да бъде видян

 • Или отворен за лесен изглед
 • "Видим обект"
 • "Видими звезди"
 • "Планини, видими в далечината"
 • "Видима промяна на израза"
 • "Видими файлове"
  синоним:
 • видим

2. Obvious to the eye

 • "A visible change of expression"
  synonym:
 • visible

2. Очевидно за окото

 • "Видима промяна на израза"
  синоним:
 • видим

3. Present and easily available

 • "The cash on hand is adequate for current needs"
 • "Emergency police were on hand in case of trouble"
 • "A visible supply"
 • "Visible resources"
  synonym:
 • visible(a)

3. Настоящ и лесно достъпен

 • "„парите в брой са адекватни за текущите нужди“"
 • "Спешна полиция беше под ръка в случай на проблеми"
 • "Видимо захранване"
 • "Видими ресурси"
  синоним:
 • видим ( a )