Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "violate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "нарушение" на български език

EnglishBulgarian

Violate

[Наруша]
/vaɪəlet/

verb

1. Fail to agree with

 • Be in violation of
 • As of rules or patterns
 • "This sentence violates the rules of syntax"
  synonym:
 • violate
 • ,
 • go against
 • ,
 • break

1. Не се съгласявам

 • Да бъде в нарушение на
 • По правила или модели
 • "„това изречение нарушава правилата на синтаксиса“"
  синоним:
 • нарушавам
 • ,
 • върви срещу
 • ,
 • почивка

2. Act in disregard of laws, rules, contracts, or promises

 • "Offend all laws of humanity"
 • "Violate the basic laws or human civilization"
 • "Break a law"
 • "Break a promise"
  synonym:
 • transgress
 • ,
 • offend
 • ,
 • infract
 • ,
 • violate
 • ,
 • go against
 • ,
 • breach
 • ,
 • break

2. Действайте при незачитане на закони, правила, договори или обещания

 • "Обидете всички закони на човечеството"
 • "Нарушаване на основните закони или човешката цивилизация"
 • "Нарушаване на закон"
 • "Прекъснете обещание"
  синоним:
 • прегрешение
 • ,
 • обиждайте
 • ,
 • инфракция
 • ,
 • нарушавам
 • ,
 • върви срещу
 • ,
 • нарушение
 • ,
 • почивка

3. Destroy

 • "Don't violate my garden"
 • "Violate my privacy"
  synonym:
 • violate

3. Унищожи

 • "„не нарушавайте градината ми“"
 • "Наруши моята поверителност"
  синоним:
 • нарушавам

4. Violate the sacred character of a place or language

 • "Desecrate a cemetery"
 • "Violate the sanctity of the church"
 • "Profane the name of god"
  synonym:
 • desecrate
 • ,
 • profane
 • ,
 • outrage
 • ,
 • violate

4. Нарушават свещения характер на място или език

 • "Оскверняване на гробище"
 • "Нарушаване на светостта на църквата"
 • "Професионално име на бог"
  синоним:
 • оскверняване
 • ,
 • профана
 • ,
 • възмущение
 • ,
 • нарушавам

5. Force (someone) to have sex against their will

 • "The woman was raped on her way home at night"
  synonym:
 • rape
 • ,
 • ravish
 • ,
 • violate
 • ,
 • assault
 • ,
 • dishonor
 • ,
 • dishonour
 • ,
 • outrage

5. Принудете ( някой ) да прави секс против волята си

 • "Жената беше изнасилена на път за вкъщи през нощта"
  синоним:
 • изнасилване
 • ,
 • Ravish
 • ,
 • нарушавам
 • ,
 • нападение
 • ,
 • безчестие
 • ,
 • възмущение

6. Destroy and strip of its possession

 • "The soldiers raped the beautiful country"
  synonym:
 • rape
 • ,
 • spoil
 • ,
 • despoil
 • ,
 • violate
 • ,
 • plunder

6. Унищожи и се съблече от притежанието му

 • "Войниците изнасилиха красивата страна"
  синоним:
 • изнасилване
 • ,
 • развалям
 • ,
 • despoil
 • ,
 • нарушавам
 • ,
 • грабеж