Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "view" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "гледка" на български език

EnglishBulgarian

View

[Преглед]
/vju/

noun

1. A way of regarding situations or topics etc.

 • "Consider what follows from the positivist view"
  synonym:
 • position
 • ,
 • view
 • ,
 • perspective

1. Начин за разглеждане на ситуации или теми и т.н.

 • "Разгледайте какво следва от позитивисткия възглед"
  синоним:
 • позиция
 • ,
 • изглед
 • ,
 • перспектива

2. The visual percept of a region

 • "The most desirable feature of the park are the beautiful views"
  synonym:
 • view
 • ,
 • aspect
 • ,
 • prospect
 • ,
 • scene
 • ,
 • vista
 • ,
 • panorama

2. Визуалното възприятие на даден регион

 • "Най-желаната особеност на парка са красивите гледки"
  синоним:
 • изглед
 • ,
 • аспект
 • ,
 • перспектива
 • ,
 • сцена
 • ,
 • vista
 • ,
 • панорама

3. The act of looking or seeing or observing

 • "He tried to get a better view of it"
 • "His survey of the battlefield was limited"
  synonym:
 • view
 • ,
 • survey
 • ,
 • sight

3. Актът на гледане или виждане или наблюдение

 • "Той се опита да получи по-добра представа за това"
 • "Проучването му на бойното поле беше ограничено"
  синоним:
 • изглед
 • ,
 • проучване
 • ,
 • зрение

4. The range of the eye

 • "They were soon out of view"
  synonym:
 • view
 • ,
 • eyeshot

4. Обхватът на окото

 • "Скоро бяха извън полезрението"
  синоним:
 • изглед
 • ,
 • eyeshot

5. A personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty

 • "My opinion differs from yours"
 • "I am not of your persuasion"
 • "What are your thoughts on haiti?"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • sentiment
 • ,
 • persuasion
 • ,
 • view
 • ,
 • thought

5. Лично убеждение или преценка, която не се основава на доказателство или сигурност

 • "Моето мнение се различава от твоето"
 • "Не съм от твоите убеждения"
 • "Какви са мислите ви за хаити?"
  синоним:
 • мнение
 • ,
 • сантимент
 • ,
 • убеждаване
 • ,
 • изглед
 • ,
 • мисъл

6. A message expressing a belief about something

 • The expression of a belief that is held with confidence but not substantiated by positive knowledge or proof
 • "His opinions appeared frequently on the editorial page"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • view

6. Съобщение, изразяващо вяра в нещо

 • Изразяването на убеждение, което се поддържа с увереност, но не е подкрепено с положително знание или доказателство
 • "Неговите мнения се появяваха често на редакционната страница"
  синоним:
 • мнение
 • ,
 • изглед

7. Purpose

 • The phrase `with a view to' means `with the intention of' or `for the purpose of'
 • "He took the computer with a view to pawning it"
  synonym:
 • view

7. Цел

 • Фразата „с оглед на' означава „с намерение на' или „с цел на'
 • "Той взе компютъра с оглед да го заложи"
  синоним:
 • изглед

8. Graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept

 • "He painted scenes from everyday life"
 • "Figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment"
  synonym:
 • scene
 • ,
 • view

8. Графично изкуство, състоящо се от графично или фотографско представяне на визуално възприятие

 • "Той рисува сцени от ежедневието"
 • "Фигура 2 показва фотографски и схематични изгледи на оборудването"
  синоним:
 • сцена
 • ,
 • изглед

9. The range of interest or activity that can be anticipated

 • "It is beyond the horizon of present knowledge"
  synonym:
 • horizon
 • ,
 • view
 • ,
 • purview

9. Диапазонът на интерес или дейност, който може да бъде предвиден

 • "Това е отвъд хоризонта на сегашното знание"
  синоним:
 • хоризонт
 • ,
 • изглед
 • ,
 • компетентност

10. Outward appearance

 • "They look the same in outward view"
  synonym:
 • view

10. Външен вид

 • "Те изглеждат еднакво във външен поглед"
  синоним:
 • изглед

verb

1. Deem to be

 • "She views this quite differently from me"
 • "I consider her to be shallow"
 • "I don't see the situation quite as negatively as you do"
  synonym:
 • see
 • ,
 • consider
 • ,
 • reckon
 • ,
 • view
 • ,
 • regard

1. Смятам, че съм

 • "Тя гледа на това съвсем различно от мен"
 • "Смятам я за плитка"
 • "Не виждам ситуацията толкова негативно, колкото вие"
  синоним:
 • виж
 • ,
 • обмислете
 • ,
 • разчитам
 • ,
 • изглед
 • ,
 • уважение

2. Look at carefully

 • Study mentally
 • "View a problem"
  synonym:
 • view
 • ,
 • consider
 • ,
 • look at

2. Погледни внимателно

 • Учи психически
 • "Вижте проблем"
  синоним:
 • изглед
 • ,
 • обмислете
 • ,
 • погледни към

3. See or watch

 • "View a show on television"
 • "This program will be seen all over the world"
 • "View an exhibition"
 • "Catch a show on broadway"
 • "See a movie"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • view
 • ,
 • see
 • ,
 • catch
 • ,
 • take in

3. Вижте или гледайте

 • "Гледай предаване по телевизията"
 • "Тази програма ще се види по целия свят"
 • "Гледай изложба"
 • "Хвани шоу на бродуей"
 • "Виж филм"
  синоним:
 • гледайте
 • ,
 • изглед
 • ,
 • виж
 • ,
 • хващам
 • ,
 • вземете в

Examples of using

Let's sit here for a while and look at the view.
Нека да поседим малко тук и да погледаме гледката.
The view is beautiful beyond words.
Тази гледка е толкова красива, че не можеш я описа с думи.