Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Venture на български език

EnglishBulgarian

Venture

/vɛnʧər/

noun

1. Any venturesome undertaking especially one with an uncertain outcome

  synonym:
 • venture

1. Всяко рисково начинание, особено такова с несигурен резултат

синоним:
 • начинание

2. An investment that is very risky but could yield great profits

 • "He knew the stock was a speculation when he bought it"
  synonym:
 • speculation
 • ,
 • venture

2. Инвестиция, която е много рискована, но може да доведе до големи печалби

 • "Знаеше, че запасът е спекулация, когато го купи"
синоним:
 • спекулации,
 • начинание

3. A commercial undertaking that risks a loss but promises a profit

  synonym:
 • venture

3. Търговско предприятие, което рискува загуба, но обещава печалба

синоним:
 • начинание

verb

1. Proceed somewhere despite the risk of possible dangers

 • "We ventured into the world of high-tech and bought a supercomputer"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • embark

1. Продължете някъде, въпреки риска от възможни опасности

 • "„ние се осмелихме в света на високотехнологичните технологии и купихме суперкомпютър“"
синоним:
 • начинание,
 • качване

2. Put forward, of a guess, in spite of possible refutation

 • "I am guessing that the price of real estate will rise again"
 • "I cannot pretend to say that you are wrong"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • venture
 • ,
 • pretend
 • ,
 • hazard

2. Представено, от предположение, въпреки възможното опровержение

 • "„предполагам, че цената на недвижимите имоти ще се повиши отново“"
 • "„не мога да се преструвам, че казвате, че грешите“"
синоним:
 • Предполагам,
 • начинание,
 • преструвам се,
 • опасност

3. Put at risk

 • "I will stake my good reputation for this"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • hazard
 • ,
 • adventure
 • ,
 • stake
 • ,
 • jeopardize

3. Изложени на риск

 • "„ще залагам добрата си репутация за това“"
синоним:
 • начинание,
 • опасност,
 • приключение,
 • залог,
 • застрашават

Examples of using

The directors were reluctant to undertake so risky a venture.
Директорите не бяха склонни да поемат такъв риск.
My uncle says he's about to embark on a new business venture.
Моят чичо казва,че ще започне нов бизнес.