Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vary" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "варира" на български език

EnglishBulgarian

Vary

[Варират]
/vɛri/

verb

1. Become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence

 • "Her mood changes in accordance with the weather"
 • "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • vary

1. Станете различни по някакъв конкретен начин, без да губите завинаги своите или предишните си характеристики или същност

 • "Настроението й се променя в съответствие с времето"
 • "Изборът на зеленчуците в супермаркета варира според сезона"
  синоним:
 • промяна
 • ,
 • алтер
 • ,
 • варирам

2. Be at variance with

 • Be out of line with
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • vary
 • ,
 • diverge
 • ,
 • depart

2. Бъдете в противоречие с

 • Да не е в съответствие с
  синоним:
 • отклонявам се
 • ,
 • варирам
 • ,
 • разминавам се
 • ,
 • заминавам

3. Be subject to change in accordance with a variable

 • "Prices vary"
 • "His moods vary depending on the weather"
  synonym:
 • vary

3. Да подлежи на промяна в съответствие с променлива

 • "Цените варират"
 • "Настроенията му варират в зависимост от времето"
  синоним:
 • варирам

4. Make something more diverse and varied

 • "Vary the menu"
  synonym:
 • vary
 • ,
 • variegate
 • ,
 • motley

4. Направете нещо по-разнообразно и разнообразно

 • "Промени менюто"
  синоним:
 • варирам
 • ,
 • variegate
 • ,
 • пъстър