Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upset" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разстроен" на български език

EnglishBulgarian

Upset

[Разстроен]
/əpsɛt/

noun

1. An unhappy and worried mental state

 • "There was too much anger and disturbance"
 • "She didn't realize the upset she caused me"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • perturbation
 • ,
 • upset

1. Нещастно и притеснено психическо състояние

 • "Имаше твърде много гняв и безпокойство"
 • "Тя не осъзнаваше разстройството, което ми причини"
  синоним:
 • смущение
 • ,
 • разстроен

2. The act of disturbing the mind or body

 • "His carelessness could have caused an ecological upset"
 • "She was unprepared for this sudden overthrow of their normal way of living"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • derangement
 • ,
 • overthrow

2. Актът на нарушаване на ума или тялото

 • "Неговата небрежност можеше да причини екологично разстройство"
 • "Тя не беше подготвена за това внезапно събаряне на нормалния им начин на живот"
  синоним:
 • разстроен
 • ,
 • разстройство
 • ,
 • сваляне

3. A physical condition in which there is a disturbance of normal functioning

 • "The doctor prescribed some medicine for the disorder"
 • "Everyone gets stomach upsets from time to time"
  synonym:
 • disorder
 • ,
 • upset

3. Физическо състояние, при което има нарушение на нормалното функциониране

 • "Лекарят предписа някакво лекарство за разстройството"
 • "Всеки получава стомашни разстройства от време на време"
  синоним:
 • разстройство
 • ,
 • разстроен

4. A tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging

  synonym:
 • upset
 • ,
 • swage

4. Инструмент, използван за удебеляване или разстилане на метал (края на прът или нит и т.н.) чрез коване, удряне или щамповане

  синоним:
 • разстроен
 • ,
 • swage

5. The act of upsetting something

 • "He was badly bruised by the upset of his sled at a high speed"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • overturn
 • ,
 • turnover

5. Актът на разстройване на нещо

 • "Той беше силно наранен от разстройването на шейната си с висока скорост"
  синоним:
 • разстроен
 • ,
 • преобръщане
 • ,
 • оборот

6. An improbable and unexpected victory

 • "The biggest upset since david beat goliath"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • upset

6. Невероятна и неочаквана победа

 • "Най-голямото разочарование, откакто давид победи голиат"
  синоним:
 • преобръщане
 • ,
 • разстроен

verb

1. Disturb the balance or stability of

 • "The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries"
  synonym:
 • upset

1. Нарушават баланса или стабилността на

 • "Враждебните преговори разстроиха мирните отношения между двете страни"
  синоним:
 • разстроен

2. Cause to lose one's composure

  synonym:
 • upset
 • ,
 • discompose
 • ,
 • untune
 • ,
 • disconcert
 • ,
 • discomfit

2. Причина да загубиш самообладание

  синоним:
 • разстроен
 • ,
 • разглобявам
 • ,
 • разстройте
 • ,
 • смущавам
 • ,
 • discomfit

3. Move deeply

 • "This book upset me"
 • "A troubling thought"
  synonym:
 • disturb
 • ,
 • upset
 • ,
 • trouble

3. Движете се дълбоко

 • "Тази книга ме разстрои"
 • "Обезпокоителна мисъл"
  синоним:
 • безпокоя
 • ,
 • разстроен
 • ,
 • неприятности

4. Cause to overturn from an upright or normal position

 • "The cat knocked over the flower vase"
 • "The clumsy customer turned over the vase"
 • "He tumped over his beer"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • tip over
 • ,
 • turn over
 • ,
 • upset
 • ,
 • knock over
 • ,
 • bowl over
 • ,
 • tump over

4. Причина за преобръщане от изправено или нормално положение

 • "Котката събори вазата с цветя"
 • "Тромавият клиент обърна вазата"
 • "Той се преобърна над бирата си"
  синоним:
 • преобръщане
 • ,
 • съвет над
 • ,
 • обърнете
 • ,
 • разстроен
 • ,
 • почукай
 • ,
 • купа над
 • ,
 • преобръщам се

5. Form metals with a swage

  synonym:
 • swage
 • ,
 • upset

5. Оформете метали с щамповане

  синоним:
 • swage
 • ,
 • разстроен

6. Defeat suddenly and unexpectedly

 • "The foreign team upset the local team"
  synonym:
 • upset

6. Поражение внезапно и неочаквано

 • "Чуждестранният отбор разстрои местния отбор"
  синоним:
 • разстроен

adjective

1. Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief

 • "Too upset to say anything"
 • "Spent many disquieted moments"
 • "Distressed about her son's leaving home"
 • "Lapsed into disturbed sleep"
 • "Worried parents"
 • "A worried frown"
 • "One last worried check of the sleeping children"
  synonym:
 • disquieted
 • ,
 • distressed
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • upset
 • ,
 • worried

1. Засегнат от или белязан от тревожно безпокойство, проблеми или скръб

 • "Твърде разстроен, за да кажа нещо"
 • "Прекарах много обезпокоени моменти"
 • "Разтревожена от това, че синът й напуска дома"
 • "Изпадна в нарушен сън"
 • "„притеснени родители“"
 • "Притеснено намръщено лице"
 • "Една последна притеснена проверка на спящите деца"
  синоним:
 • обезпокоен
 • ,
 • притеснен
 • ,
 • разстроен

2. Thrown into a state of disarray or confusion

 • "Troops fleeing in broken ranks"
 • "A confused mass of papers on the desk"
 • "The small disordered room"
 • "With everything so upset"
  synonym:
 • broken
 • ,
 • confused
 • ,
 • disordered
 • ,
 • upset

2. Хвърлен в състояние на безпорядък или объркване

 • "Войски, бягащи в разбити редици"
 • "Объркана маса от документи на бюрото"
 • "Малката неподредена стая"
 • "С всичко толкова разстроено"
  синоним:
 • счупен
 • ,
 • объркан
 • ,
 • разстроен

3. Used of an unexpected defeat of a team favored to win

 • "The bills' upset victory over the houston oilers"
  synonym:
 • upset(a)

3. Използва се за неочаквано поражение на отбор, предпочитан за победа

 • "Разстроената победа на билс над хюстън ойлърс"
  синоним:
 • разстроен(а)

4. Mildly physically distressed

 • "An upset stomach"
  synonym:
 • upset

4. Леко физически разстроен

 • "Разстроен стомах"
  синоним:
 • разстроен

5. Having been turned so that the bottom is no longer the bottom

 • "An overturned car"
 • "The upset pitcher of milk"
 • "Sat on an upturned bucket"
  synonym:
 • overturned
 • ,
 • upset
 • ,
 • upturned

5. Като са били обърнати така, че дъното вече не е дъното

 • "Преобърната кола"
 • "Разстроената стомна с мляко"
 • "Седна на обърната кофа"
  синоним:
 • преобърнат
 • ,
 • разстроен
 • ,
 • обърнат нагоре

Examples of using

The boss is very upset.
Шефката е много разстроена.
The boss is very upset.
Шефът е много разстроен.
I'm sorry to upset your plans.
Съжалявам, че обърках плановете ти.