Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsuitable" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "неподходяща" на български език

EnglishBulgarian

Unsuitable

[Неподходящ]
/ənsutəbəl/

adjective

1. Not meant or adapted for a particular purpose

 • "A solvent unsuitable for use on wood surfaces"
  synonym:
 • unsuitable

1. Не е предназначен или адаптиран за определена цел

 • "Разтворител, неподходящ за използване върху дървени повърхности"
  синоним:
 • неподходящ

2. Not capable of being applied

 • "Rules inapplicable to day students"
  synonym:
 • inapplicable
 • ,
 • unsuitable

2. Не може да се прилага

 • "Прави неприложими за дневните студенти"
  синоним:
 • неприложимо
 • ,
 • неподходящ

3. Not conducive to good moral development

 • "The movie is unsuitable for children"
  synonym:
 • unsuitable

3. Не благоприятства доброто морално развитие

 • "Филмът е неподходящ за деца"
  синоним:
 • неподходящ

4. Not worthy of being chosen (especially as a spouse)

  synonym:
 • undesirable
 • ,
 • unsuitable

4. Не е достоен да бъде избран ( особено като съпруг )

  синоним:
 • нежелан
 • ,
 • неподходящ